Swydd:
Dirprwy Reolwr Menter Iaith Rhondda Cynon Taf
Lleoliad:
Y Porth
Cyflog:
£21,054
Cyfeirnod:
RCTMI
Math o Swydd:
Parhaol
Cleient:
Menter Iaith Rhondda Cynon Taf
Dyddiad Cau:
26-04-2021

Bydd y sawl a benodir yn gyfrifol am rediad llyfn, twf ac arloesedd gwasanethau’r Fenter gan gynnwys llinell reoli holl staff y gwasanaethau plant, a chydweithio agos gyda’r swyddog gwasanaethau plant a’r swyddog Timau Ieuenctid Menter.

Bydd y person a benodir yn arwain ar gydweithio agos rhwng y gwasanaethau a gweddill gweithredoedd y Fenter ac yn gweithredu fel dolen gyswllt rhwng staff y Fenter a’r rheoleiddwyr cenedlaethol yn y meysydd chwarae, gofal a ieuenctid

Prif Ddyletswyddau

 • Dirprwyo’r Prif Weithredwraig pan yn ofynnol ac angenrheidiol
 • Mewnbynu i gynlluniau strategol ac ariannol y Fenter a chwarae rhan yn eu datblygiad
 • Sicrhau twf ar aloesedd gwasanaethau’r Fenter
 • Cydlynu, hyrwyddo a datblygu gwasanaethau plant a ieuenctid y Fenter
 • Lllinell reoli staff y gwasanethau plant gan gynnwys:
 • Trefnu hyfforddiant priodol i staff, sicrhau bod prosesau recriwtio, anwytho, rheoli
 • perfformiad a datblygiad proffesiynol yn cael eu cyflawni i safon uchel ac yn gyson
 • Sicrhau bod polisiau a gweithdrefnau y gwasanaethau yn gyfredol a chynhwysfawr
 • Sicrhau rhediad llyfn a safonol y gwasanaethau a chynnal ymweliadau safle cyson
 • Cynrychioli’r Fenter a’r Gwasanaethau ar bwyllgorau priodol
 • Ysgrifennu adroddiadau fel bo’r angen
 • Ceisio am gyllid er mwyn datblygu’r gwasanaethau
 • Cynnal cyfarfodydd cyson gyda’r swyddog gwasanaethau plant a’r swyddog TIM er mwyn gwirio bod
 • y systemau gweinyddol yn gywir a chyfoes, y cyswllt rhieni ac ysgolion yn adeiladol ac yn broffesiynol, bod holl ddogfennaeth y clybiau a’r TIMau yn gyfredol ac yn gywir a bod cylch
 • lythyrau ac ymgyrchoedd marchnata yn cael eu dosbarthu’n gyson
 • Delio gyda chwynion a phroblemau sy’n codi o fewn y gwasanaethau
 • Cofrestru y Clybiau gyda Arolygiaeth Gofal Cymru a llunio adroddiadau angenrhediol iddynt
 • Cadw cyswllt cyson gyda thim gofal plant, chwarae plant a ieuenctid y cyngor, clybiau plant Cymru ac
 • unrhyw gorff rheoleiddiol perthnasol arall.
 • Unrhyw ddyletswyddau rhesymol arall yn ôl y galw

 

Sgiliau a gofynion angenrheidiol

 • Cymwysterau lefelau 5 neu uwch, gradd neu ôl radd
 • Yr awydd a’r brwdfrydedd i sicrhau twf arloesol gwasanaethau plant a ieuenctid y Fenter
 • Yr awydd a’r gallu i ddysgu a datblygu’n broffesiynol fel bo’r angen er mwyn sicrhau gweithredoedd
 • o’r safon uchaf posib
 • Brwdfrydedd digamsyniol at dwf defnydd yr iaith Gymraeg o fewn y Sir
 • Y gallu i arwain datblygiad y gwasanaethau yn strategolY profiad a’r gallu i gynrychioli’r Fenter ar bwyllgorau strategol a gwirfoddol
 • Y profiad a’r gallu i gynllunio’n strategol a chreadigol
 • Profiad o reoli staff a gwybodaeth drylwyr o’r safonau gofynnol cenedlaethol ar gyfer gwasanaethau
 • plant a ieuenctid
 • Y gallu i drefnu amser ac i weithio’n effeithiol a chywir o dan bwysau.
 • Y gallu i ddelio’n ddiplomyddol â phroblemau neu unigolion.
 • Profiad o ddefnyddio, neu barodrwydd i ddysgu defnyddio, rhaglenni cyfrifiadurol amrywiol
 • Trwydded yrru lawn
 • Y gallu i weithio yn annibynnol, o dan bwysau, a chyfathrebu’n dda gan gyfarwyddo gwaith eraill.
 • Profiadau a gwybodaeth dymunol
 • Profiad blaenorol o redeg gwasanaethau plant neu ieuenctid
 • Profiad blaenorol o ddirprwyo
 • Profiad o weithio gyda phwyllgorau a gwirfoddolwyr
 • Gwybodaeth drylwyr am Rondda Cynon Taf a’i sefyllfa ieithyddol
 • Gwybodaeth a chyswllt blaenorol gydag ysgolion neu fudiadau o fewn y Sir

Mae’r Dirprwy yn atebol i Brif Weithredwraig y Fenter.

Mae hyrwyddo’r Iaith Gymraeg trwy nod y Fenter o sicrhau bod y Gymraeg yn perthyn i bawb yn Rhondda Cynon Taf yn ganolog i’r swydd

Gwybodaeth Ychwanegol

Noddir y swydd hon gan Menter Iaith Rhondda Cynon Taf a Chyngor Bwrdeistref Sirol Rhondda Cynon Taf.

Lleolir y swydd hon yn swyddfa’r Fenter sef Yr Hen Lyfrgell, 47 Heol pontypridd, Porth CF39 9PG ond bydd teithio i ysgolion yn rhan annatod o’r swydd a bydd gweithio o’r cartref yn debygol am gyfnodau

 Bydd y sawl a benodir yn gweithio 28 awr yr wythnos.

Bydd patrwm yr oriau hynny yn hyblyg ond bydd angen gweithio yn ôl oriau agor a chau’r clybiau

Cyflogir y Dirprwy ar raddfa 22 NJC sydd yn £26,317 y flwyddyn llawn amser.

Cyflog y swydd fydd £21,054 y flwyddyn am 28 awr yr wythnos ac fe adolygir hyn yn flynyddol.

Bydd hawl gan y Dirprwy i 20 diwrnod o wyliau yn ogystal ag 8 diwrnod o wyliau cyhoeddus I’w cytuno o flaen llaw gyda’r Prif Weithredwraig

Sefydliad bach yw Menter Iaith ac o angenrheidrwydd mae’r rheolau’n hyblyg.

Mae’r Fenter yn gweithredu cynllun Pensiwn gwladol yn y gweithle sy’n ddewisol

Mae’n ofynnol i'r Dirprwy feddu ar dystysgrif archwiliad DBS cyfredol gydol eu hamser gyda’r Fenter. Bydd y Fenter yn prosesu’r gwiriadau fel bo’r angen.

Mae cyfnod prawf o 6 mis ar ddechrau cyflogaeth all gael ei ymestyn yn ol yr angen. Cedwir yr hawl i ofyn i'r sawl a benodir fynd o dan archwiliad meddygol cyn cynnig y swydd yn ffurfiol.