Swydd:
Nyrs Iechyd Meddwl
Lleoliad:
Cwmbran
Cyflog:
£35,484-£38,376
Cyfeirnod:
2621
Math o Swydd:
Parhaol
Cleient:
Gwent Police
Dyddiad Cau:
27-01-2022

Mae cyfle cyffrous wedi codi yn adran Iechyd Galwedigaethol a Lles Heddlu Gwent am Nyrs Iechyd Meddwl brwdfrydig a phrofiadol i fod yn rhan o dîm o staff cefnogol a chyfeillgar, sydd â chymhelliad cryf. Mae'r tîm yn cynnwys cynghorwyr iechyd galwedigaethol, cynghorwyr meddygol y Llu, cynorthwywyr gweinyddol a staff lles.

Mae Iechyd a Lles yn rhan greiddiol o holl flaenoriaethau ac amcanion Heddlu Gwent. Mae'r Nyrs Iechyd Meddwl yn rôl newydd yn y Llu ac mae'n rhan o'r ymrwymiad parhaus i roi cymorth i swyddogion a staff sy'n profi salwch seicolegol. Mae'r adran Iechyd Galwedigaethol a Lles yn esblygu, a bydd yr ymgeisydd llwyddiannus yn cefnogi'r Rheolwr Iechyd Galwedigaethol a Lles i ddatblygu a darparu gwasanaethau iechyd meddwl.

Mae'r rôl yn cynnwys goruchwylio'r gwaith o gynnal y ddarpariaeth seicolegol yn effeithiol o ddydd i ddydd, gan gynnwys atgyfeiriadau brysbennu, rheoli achosion, cynnal cyfweliadau strwythuredig ar gyfer y rhaglen monitro seicolegol a rhoi cyngor i swyddogion, staff a rheolwyr yn ôl yr angen, gan gynnwys cyngor ar addasiadau yn y gweithle. Mae'r rôl yn cynnwys gweithio hyblyg a bydd cymorth seicolegol yn cael ei ddarparu trwy amrywiaeth o ddulliau yn cynnwys ymgynghoriadau wyneb yn wyneb ac o bell, yn aml yn ymweld â gwahanol leoliadau ledled y sefydliad, felly bydd angen i'r Nyrs Iechyd Meddwl allu teithio'n annibynnol o gwmpas ardal y Llu. Ochr yn ochr â'r dyletswyddau clinigol, bydd yr ymgeisydd llwyddiannus yn datblygu cefnogaeth ddigidol a dogfennau canllaw, ac yn cynorthwyo'r Rheolwr Iechyd Galwedigaethol i ddatblygu prosesau iechyd meddwl a chyflwyniadau ar gyfer cyfarfodydd a digwyddiadau Lles. Efallai y bydd gofyn i'r Nyrs Iechyd Meddwl gyflawni rhai dyletswyddau nyrs clinigol dan oruchwyliaeth uniongyrchol yr Uwch-gynghorydd Iechyd Galwedigaethol a rhoddir hyfforddiant llawn os bydd angen.

Rhaid i'r ymgeisydd llwyddiannus fod yn Nyrs Iechyd Meddwl cofrestredig ar ran 1 Cofrestr y Cyngor Nyrsio a Bydwreigiaeth, heb unrhyw gyfyngiadau. Dylai bod ganddo  ef neu hi gymhwyster cydnabyddedig yn y DU mewn Cwnsela/Seicotherapi ac mae profiad blaenorol o weithio mewn lleoliad iechyd meddwl am o leiaf 2 flynedd yn hanfodol.

Byddem yn croesawu ceisiadau gan unrhyw Nyrsys Iechyd Meddwl sydd â'r sgiliau a'r angerdd i wella bywydau swyddogion a staff Heddlu Gwent.

 

Sylwer mai oriau swyddfa dydd Llun i ddydd Gwener yw oriau’r swydd hon.

Cyfeiriwch at y disgrifiad swydd a maes tystiolaeth Manyleb y Person sy'n nodi ffurflen gais a'r uchafswm geiriau ar gyfer pob adran.

Nodwch deitl y maes rydych yn dangos tystiolaeth ar ei gyfer a rhowch y dystiolaeth yn y blwch canlynol. I ychwanegu'r maes nesaf, dewiswch enghraifft arall ar gyfer pob maes gofynnol fel y nodir ym Manyleb y Person.

Cyfeiriwch at y canllaw i ymgeiswyr ar y wefan hefyd, sy'n rhoi mwy o fanylion ar sut i lunio eich ymateb.

YMGEISWYR MEWNOL: Sylwer na allwn symud eich cais ymlaen at y cam rhestr fer nes y byddwn wedi derbyn eich ffurflen Cymeradwyaeth Rheolwr Llinell. Cyflwynwch y ffurflen hon erbyn y dyddiad cau. Diolch.

Hefyd SWYDDOGION MEWNOL, byddwch yn ymwybodol bod angen i chi fod wedi cwblhau eich cyfnod prawf cyn y gallwch ymgeisio am swyddi eraill.

Sylwer – mae’n rhaid i Ringylliaid fod wedi cwblhau 12 mis yn eu swydd cyn y gallant ymgeisio am swyddi eraill oni bai bod amgylchiadau eithriadol.

Mae Heddlu Gwent yn awyddus i dderbyn ceisiadau gan bobl o gefndir du, Asiaidd neu leiafrif ethnig arall (gan gynnwys lleiafrifoedd ethnig nad ydynt yn amlwg). Rydym hefyd yn awyddus i dderbyn ceisiadau gan bobl sy’n arddel hunaniaeth LGBT+ ac anabl. Mae Heddlu Gwent yn cynnal rhaglen gweithredu cadarnhaol i roi cymorth i grwpiau nad ydynt yn cael eu cynrychioli digon. I ddysgu mwy, anfonwch e-bost at Brian, Clare a Rima - positive.action@gwent.police.uk neu ewch i dudalen gweithredu cadarnhaol ein gwefan.

Rydym yn awyddus i dderbyn ceisiadau gan bobl â sgiliau Cymraeg.