Swydd:
RHEOLWR BUDDSODDI
Lleoliad:
Caerdydd, Gweithio o Gartref
Cyflog:
£23,230 to £27,270
Cyfeirnod:
BD036
Math o Swydd:
Parhaol
Cleient:
Cronfa Dreftadaeth y Loteri Genedlaethol
Dyddiad Cau:
03-10-2022

Arwain, Ysbrydoli ac Ariannu Treftadaeth y DU

Cronfa Treftadaeth y Loteri Genedlaethol yw'r ariannwr mwyaf ymroddedig i dreftadaeth y Deyrnas Unedig. Mae'r prosiectau rydyn ni'n ariannu yn creu newid parhaol a chadarnhaol i bobl a chymunedau ac rydyn ni'n credu bod gan dreftadaeth rôl hanfodol i'w chwarae wrth gyfrannu at gymdeithas fwy cyfartal.

Ar hyn o bryd rydym yn recriwtio ar gyfer Rheolwr Buddsoddi llawn amser ar gontract parhaol wedi'i leoli yng Nghaerdydd, gyda hyblygrwydd ar gyfer gweithio hybrid swyddfa / o bell.  Byddwn hefyd yn derbyn ceisiadau gan ymgeiswyr sydd wedi'u lleoli mewn ardaloedd eraill yng Nghymru ar gyfer contractau cartref, lle mae hyn yn bodloni angen busnes

Prif ddiben y swydd yw asesu ceisiadau grant a monitro prosiectau treftadaeth o siapiau a meintiau amrywiol ledled Cymru yn y Gymraeg a'r Saesneg.

Os ydych chi'n gyffrous am helpu i sicrhau bod treftadaeth yn gynhwysol ac yn hygyrch i bawb, nawr ac yn y dyfodol, yna rydyn ni eisiau clywed gennych chi.

  • Bydd y ceisiadau'n cau ar 2 Hydref 2022.
  • Disgwylir i'r cyfweliadau gael eu cynnal ar 18 Hydref 2022

Ein gwerthoedd

Mae ein Gwerthoedd a'n Hymddygiad yn eistedd wrth galon ein gwaith ac yn ganolog i'r ffordd rydym yn recriwtio. Mae'r ffordd rydych chi'n dangos ein Gwerthoedd yr un mor bwysig i ni â'ch sgiliau a'ch profiad.

  • Yn gynhwysol o bob agwedd ar dreftadaeth, pobl a chymunedau
  • Uchelgeisiol i'n pobl, ein cymunedau a'n treftadaeth
  • Cydweithredol drwy weithio a dysgu gyda'n gilydd
  • Ymddiried yn ein gonestrwydd, ein harbenigedd a'n barn

Gweithio’n hyblyg

Mae gennym swyddfeydd ledled y DU ac rydym yn hyrwyddo dull hyblyg o weithio lle mae hyn yn cefnogi ein hanghenion busnes. Mae llawer o'n rolau'n cynnwys cyfleoedd i weithio gartref neu'n agored ar gyfer trefniadau rhannu swyddi.

Cyflogwr Hyderus o ran Anabledd

Rydym yn gwarantu cyfweld â phob ymgeisydd anabl sy'n bodloni'r meini prawf hanfodol gofynnol ar gyfer pob swydd wag. Rydym bob amser yn ymdrechu i wneud addasiadau rhesymol a gellir trafod a threfnu gofynion arbennig cyn cyfweliad.