Swydd:
Cydlynydd marchnata digidol
Lleoliad:
Wrecsam
Cyflog:
£20,000 - £22,000
Cyfeirnod:
DBW1
Math o Swydd:
Parhaol
Cleient:
Banc Datblygu Cymru I Development Bank of Wales
Dyddiad Cau:
28-05-2021

Mae Banc Datblygu Cymru yn adnodd unigryw i Gymru ac yn lle unigryw i weithio ynddo. Rydyn ni yma i helpu i wneud Cymru yn lle gwell i weithio, byw a gwneud busnes. Rydym wedi ennill gwobrau fel buddsoddwr ym BBaCh Cymru, ein ffocws craidd yw cyflawni amcanion Llywodraeth Cymru i gryfhau economi Cymru a helpu busnesau yng Nghymru i ddechrau, cryfhau a thyfu.

Mae Digidol yn sianel allweddol i ni ac rydym yn bwriadu ehangu ein tîm digidol gyda rôl Cydlynydd Cyfryngau Cymdeithasol a Marchnata newydd. Byddwch yn gweithio o dan y Rheolwr Cyfryngau Cymdeithasol cyfredol ac yn cefnogi rheoli cynnwys ar draws y cyfryngau cymdeithasol, gwefan y cwmni a'r fewnrwyd.

Rydym yn chwilio am weithiwr proffesiynol digidol brwd sydd â diddordeb mewn cyfathrebu â chwsmeriaid trwy sianeli ar-lein. Bydd gennych o leiaf 1 flwyddyn o brofiad mewn rôl ddigidol (B2B yn ddelfrydol) gyda’r gallu i ysgrifennu postiadau cymdeithasol yn Saesneg ac yn y Gymraeg. Mae deall tôn y llais yn bwysig a byddai'n well cael cefndir mewn cyfathrebu neu wasanaeth cwsmeriaid ar-lein. Byddwch yn unigolyn trefnus iawn, yn gallu amldasgio'n rhagorol ac yn gallu sicrhau cywirdeb ar gyflymder.

Mae'r rôl hon fel arfer wedi'i lleoli yn ein swyddfa yn Wrecsam ond ar hyn o bryd mae'n rôl gweithio o bell oherwydd COVID-19.

Mae'r prif ddyletswyddau a chyfrifoldebau yn cynnwys, ond heb fod yn gyfyngedig i:

Marchnata cyfryngau cymdeithasol

 • Uwch lwytho ac amserlennu o ddydd i ddydd yr holl gynnwys cyfryngau cymdeithasol (Saesneg a Chymraeg) ar draws ystod o sianeli cyfryngau cymdeithasol.
 • Ysgrifennu postiadau cyfryngau cymdeithasol yn Saesneg ac yn Gymraeg, - mae cyfieithwyr Cymraeg ar gael ar gyfer cynnwys mwy cymhleth.
 • Cefnogi'r gwaith o fonitro ac adrodd ar y cyfryngau cymdeithasol.

Cefnogi rheoli cynnwys gwefan

 • Llwytho cynnwys yn rheolaidd (datganiadau i'r wasg, blogiau, digwyddiadau) yn Saesneg ac yn Gymraeg ar wefannau'r cwmni yn unol â'r cynllun rheoli cynnwys.
 • Rheoli cyfieithwyr ar gyfer cynnwys y wefan Gymraeg.

Cefnogi mewnrwyd y cwmni

 • Llwytho cynnwys yn rheolaidd ar fewnrwyd y cwmni yn unol â'r cynllun cyfathrebu mewnol.
 • Cefnogi adroddiadau defnydd mewnrwyd

Marchnata ac ad hoc

 • Codi unrhyw archebion prynu ar gyfer gweithgaredd digidol.
 • Ymgymryd ag unrhyw dasg arall a ddiffinnir gan y Rheolwr Marchnata Grŵp i ddiwallu anghenion gweithredol yr adran

Gwybodaeth, sgiliau, galluoedd a phrofiad

Hanfodol

 • Angerdd am bopeth digidol gydag ymwybyddiaeth dda o'r dirwedd ddigidol gyfredol, yn enwedig popeth sydd a wnelo'r cyfryngau cymdeithasol.
 • O leiaf 1 - 2 flynedd o brofiad mewn marchnata digidol
 • Siaradwr Cymraeg rhugl
 • Peth profiad o ddefnyddio system rheoli cynnwys
 • Y gallu i ysgrifennu postiadau cymdeithasol deniadol, crefftus yn Saesneg ac yn Gymraeg.
 • Dealltwriaeth o strategaeth cyfryngau cymdeithasol.
 • Sgiliau trefnu cryf a llygad graff am fanylion.
 • Sgiliau datrys problemau, dylanwadu a thrafod cryf.
 • Sgiliau gwrando, ysgrifenedig a chyfathrebu llafar rhagorol
 • Dycnwch ac ysfa bersonol i gyflawni amcanion gyda chanlyniadau o ansawdd uchel.

Dymunol

 • Gwybodaeth am feddalwedd golygu fideo
 • Gwybodaeth am offer marchnata cyfryngau cymdeithasol
 • Sgiliau Photoshop hyfedr
 • Profiad o'r sector ariannol (B2B).
 • Dealltwriaeth dda o rôl Banc Datblygu Cymru yn economi Cymru, economi, diwydiant a masnach Cymru yn ogystal ag anghenion buddsoddi BBaCh.
 • Cymhwyster marchnata cydnabyddedig (gradd neu ddiplomâu CIM / IDM yn ddelfrydol)
 • Trwydded yrru lawn

Anfonwch eich CV atom post@swyddle.cymru i ymgeisio