Swydd:
Cynghorydd Galwadau Gwasanaeth Cwsmeriaid
Lleoliad:
Llandudno
Cyflog:
Cyflog o £19,589
Cyfeirnod:
5731
Math o Swydd:
Contract Tymor Penodol
Cleient:
North Wales Housing

Cynghorydd Galwadau Gwasanaeth Cwsmeriaid 

Contract cyfnod penodol hyd at 31ain o Fawrth 2023, yn gweithio 35 awr yr wythnos

Oes gennych chi sgiliau gwasanaeth cwsmeriaid gwych, ac ydych chi’n gyfforddus gyda sgyrsiau bob dydd yn Gymraeg? Os felly, darllenwch ymlaen i ddarganfod mwy am y cyfle cyffrous hwn i ymuno â'n sefydliad blaengar gyda diwylliant cynhwysol, lle bydd gennych yr opsiwn ar gyfer gweithio hybrid. 

Ein Sefydliad

Mae Tai Gogledd Cymru yn fenter gymdeithasol lwyddiannus sy’n darparu cartrefi a chyflenwi gwasanaethau i dros 2,700 o gartrefi ar draws Gogledd Cymru. Mae datblygu yn greiddiol i’n gweledigaethau yn y dyfodol, rydym wedi ymrwymo i dros 200 o gartrefi newydd o ansawdd erbyn 2023.

Er bod ein sefydliad yn tyfu’n gyflym, mae ein gweledigaeth a’n gwerthoedd bob amser wedi ymwneud â mwy na dim ond brics a morter. Rydym yn arweinydd yn y farchnad ranbarthol mewn darparu tai a gwasanaethau i bobl sy’n agored i niwed, ac mae ein tenantiaid wrth wraidd popeth a wnawn.

Mae ein tîm o tua 170 o unigolion yn golygu llawer i ni hefyd. Rydym yn falch o ddweud ein bod ni’n Fuddsoddwyr mewn Pobl Safon Aur, yn dyst i’n brwdfrydedd dros ofalu am ein cydweithwyr. Mae ein Strategaeth Pobl yn canolbwyntio ar greu amgylchedd lle mae ein pobl yn falch o weithio mewn lle maen nhw eisiau bod, yn cael eu cefnogi i gyflawni eu potensial, rhoi eu gorau, a theimlo eu bod yn cael eu gwerthfawrogi am eu cyfraniad.

Y Rôl – Cynghorydd Galwadau Cwsmeriaid

Yn atebol i’r Arweinydd Tîm Gwasanaethau Cwsmeriaid, byddwch yn gyfrifol am ddarparu cefnogaeth ac arweiniad i gwsmeriaid yn bennaf dros y ffôn, ond hefyd trwy e-bost, llythyr neu ar-lein, gan sicrhau bod lefelau uchel o wasanaeth cwsmeriaid yn cael eu darparu bob amser. Bydd eich dyletswyddau’n cynnwys:

 • Rheoli holl ymholiadau ffôn cwsmeriaid a chynnal ymholiadau dilynol
 • Cynorthwyo cwsmeriaid gydag ymholiadau cyffredin am y gofrestr tai
 • Cysylltu â thenantiaid i wirio a diweddaru gwybodaeth a gedwir ar ein system dai
 • Cynnal galwadau ffôn gwirio lles tenantiaid, i weld a allwn eu cynorthwyo mewn unrhyw ffordd
 • Sicrhau bod cofnodion yn cael eu diweddaru yn dilyn pob galwad a chysylltu â chydweithwyr os codir unrhyw faterion neu bryderon
 • Cynorthwyo cwsmeriaid trwy gyfeirio at ddarparwyr gwasanaeth eraill ac asiantaethau cymorth trydydd sector perthnasol

Y Pecyn

 • Cyflog o £19,589
 • Contract cyfnod penodol hyd at 31ain o Fawrth 2023, yn gweithio 35 awr yr wythnos o fewn dydd Llun a dydd Gwener (rhywfaint o hyblygrwydd gyda dyddiau a weithiwyd ac amseroedd cychwyn a gorffen, i'w drafod yn y cyfweliad)
 • Opsiwn gweithio hybrid, sy'n eich galluogi i weithio gartref neu o'n swyddfeydd yng Nghyffordd Llandudno yn ôl yr angen
 • Isafswm o 23 diwrnod o wyliau blynyddol yn ogystal â gwyliau cyhoeddus
 • Platfform buddion gyda fynediad at arbedion ar eich nwyddau, siopa stryd fawr, technoleg newydd, gwyliau, a.y.y.b.
 • Cynllun cymorth iechyd gweithwyr
 • Gwell tâl mamolaeth a thadolaeth
 • Cynllun pensiwn cyfrannol hael

Ein Gofynion – Cynghorydd Galwadau Cwsmeriaid

 • Sgiliau gwasanaeth cwsmeriaid gwych, gyda dull ffôn da
 • Cyfforddus gyda sgyrsiau bob dydd yn Gymraeg
 • Sgiliau cyfathrebu llafar ac ysgrifenedig effeithiol
 • Parchu a deall yr angen i gadw cyfrinachedd llym
 • Llythrennedd cyfrifiadurol gyda gwybodaeth ymarferol dda o Microsoft Word ac Outlook
 • Y gallu i weithio'n dda fel rhan o dîm, a'r gallu i fod yn hyblyg a blaenoriaethu llwythi gwaith 
 • Sgiliau trefnu a gweinyddol da

Yma yn Tai Gogledd Cymru, rydym wedi ymrwymo i ddiogelu a hyrwyddo lles defnyddwyr gwasanaeth. Mae'n rhaid i chi fod yn fodlon i'n sefydliad wneud datgeliad DBS sylfaenol.

Bydd y rhestr fer a chyfweliadau ar gyfer y rôl hon yn digwydd tra bydd yr hysbyseb yn fyw; bydd y swydd yn cael ei chau cyn gynted ag y penodir yr ymgeiswyr llwyddiannus. Anogir ymgeiswyr felly i gyflwyno ceisiadau cyn gynted â phosibl.

Drwy ddewis 'wneud cais', byddwch yn cael eich ailgyfeirio at gwefan Tai Gogledd Cymru, lle gallwch weld proffil llawn y rôl a gwneud cais ar-lein.