Swydd:
Swyddog Cadw yn y Ddalfa
Lleoliad:
Casnewydd
Cyflog:
£23,817 - £26,016
Cyfeirnod:
2489gpol
Math o Swydd:
Parhaol
Cleient:
Gwent Police
Dyddiad Cau:
27-01-2022

Ydych chi’n frwdfrydig, gofalgar, diwyd a dibynadwy? Oes gennych chi sgiliau cyfathrebu ardderchog? Ydych chi’n hoffi mwynhau gweithio fel aelod o dîm?

Mae Heddlu Gwent yn chwilio am unigolion i weithio yn ein hunedau dalfa deinamig i ofalu am les unigolion sy’n cael eu cadw yn y ddalfa.

Mae’r rôl yn gofyn am waith tîm ac mae’r prif gyfrifoldebau’n cynnwys asesu a darparu ar gyfer diogelwch ac anghenion lles pobl sy’n cael eu cadw yn y ddalfa. Byddwch yn chwilio pobl sy’n cael eu cadw yn y ddalfa ac yn casglu samplau fforensig fel olion bysedd, ffotograffau a phrofion cyffuriau. Byddwch yn cynorthwyo swyddogion ymchwilio trwy drefnu a hwyluso mynediad at gyngor cyfreithiol, gweithwyr proffesiynol yn y maes gofal iechyd ac asiantaethau partner.

Dylai bod gan ymgeiswyr drwydded yrru lawn gyfredol neu dylent fod yn gallu teithio o gwmpas ardal y llu yn defnyddio trafnidiaeth arall ble y bo gofyn. 

Os byddwch yn llwyddiannus ar y cam cyfweld, bydd gofyn i chi gael prawf ffitrwydd (prawf blip lefel 5.4) prawf cyffuriau, prawf biometreg (swab DNA ac olion bysedd) ac apwyntiad meddygol. Bydd dyddiadau yn cael eu cadarnhau pan fydd ymgeiswyr wedi mynd heibio’r cam recriwtio dechreuol.

Ydych chi’n frwdfrydig, yn ofalgar, yn gweithio'n galed ac yn ddibynadwy gyda sgiliau cyfathrebu rhagorol?

Mae Heddlu Gwent yn chwilio am unigolion i weithio yn ein hunedau dalfa deinamig i ddarparu gofal a lles i bobl sy'n cael eu cadw yn nalfa'r heddlu.

Bydd y swydd yn cynnwys asesu a darparu ar gyfer anghenion diogelwch a lles pobl sy’n cael eu cadw yn y ddalfa. Byddwch yn cynnal chwiliadau ar bobl sy’n cael eu cadw yn y ddalfa ac yn casglu samplau fforensig fel olion bysedd, ffotograffau a phrofion cyffuriau. Byddwch yn cynorthwyo swyddogion ymchwilio drwy drefnu a hwyluso mynediad at gyngor cyfreithiol, gweithwyr gofal iechyd proffesiynol ac asiantaethau partner.

Dylai fod gan ymgeiswyr drwydded yrru gyfredol lawn neu allu teithio o amgylch ardal yr heddlu gan ddefnyddio cludiant amgen pan fo angen.

Os byddwch yn llwyddiannus yn y Cyfweliad, bydd gofyn i chi fynychu prawf cyffuriau ac apwyntiad meddygol. Bydd dyddiadau'n cael eu cadarnhau ar ôl i’r ymgeiswyr fynd drwy'r broses recriwtio gychwynnol.

NODER: Bydd ymgeiswyr mewnol yn cael blaenoriaeth.

 

Ydych chi'n frwdfrydig, gofalgar, diwyd a dibynadwy? Oes gennych chi sgiliau cyfathrebu gwych?

Mae Heddlu Gwent yn chwilio am unigolion i weithio yn ein dalfeydd deinamig i ddarparu gofal a gwirio lles unigolion sy'n cael eu cadw yn y ddalfa.

Bydd y swydd yn cynnwys asesu a darparu ar gyfer anghenion diogelwch a lles pobl yn y ddalfa. Byddwch yn cynnal chwiliadau o bobl yn y ddalfa ac yn cael samplau fforensig ganddyn nhw fel olion bysedd, lluniau a phrofion cyffuriau. Byddwch yn cynorthwyo swyddogion ymchwilio trwy drefnu a hwyluso mynediad at gyngor cyfreithiol, gweithwyr proffesiynol yn y maes iechyd ac asiantaethau partner.

Dylai ymgeiswyr feddu ar drwydded yrru lawn gyfredol neu allu teithio o gwmpas ardal y llu yn defnyddio trafnidiaeth arall ble y bo angen. 

 

Sylwer - mae'r dyddiadau canlynol wedi eu neilltuo ar gyfer cyfweliadau:

16 Ionawr, 17 Ionawr (hefyd 20 a 21 Ionawr os oes angen).

Os byddwch yn llwyddo yn y cyfweliad bydd gofyn i chi fod ar gael ar gyfer prawf cyffuriau ac apwyntiad meddygol. Mae apwyntiadau meddygol wedi cael eu trefnu ar gyfer 27 a 28 Ionawr.

 

Cyfeiriwch at y disgrifiad swydd a maes tystiolaeth Manyleb y Person sy'n nodi ffurflen gais a'r uchafswm geiriau ar gyfer pob adran.

 

Nodwch deitl y maes rydych yn dangos tystiolaeth ar ei gyfer a rhowch y dystiolaeth yn y blwch canlynol. I ychwanegu'r maes nesaf, dewiswch enghraifft arall ar gyfer pob maes gofynnol fel y nodir ym Manyleb y Person.

 

Cyfeiriwch at y canllaw i ymgeiswyr ar y wefan hefyd, sy'n rhoi mwy o fanylion ar sut i lunio eich ymateb.

YMGEISWYR MEWNOL: Sylwer na allwn symud eich cais ymlaen at y cam rhestr fer nes y byddwn wedi derbyn eich ffurflen Cymeradwyaeth Rheolwr Llinell. Cyflwynwch y ffurflen hon erbyn y dyddiad cau. Diolch.

Hefyd SWYDDOGION MEWNOL, byddwch yn ymwybodol bod angen i chi fod wedi cwblhau eich cyfnod prawf cyn y gallwch ymgeisio am swyddi eraill.

Sylwer – mae’n rhaid i Ringylliaid fod wedi cwblhau 12 mis yn eu swydd cyn y gallant ymgeisio am swyddi eraill oni bai bod amgylchiadau eithriadol.

Mae Heddlu Gwent yn awyddus i dderbyn ceisiadau gan bobl o gefndir du, Asiaidd neu leiafrif ethnig arall (gan gynnwys lleiafrifoedd ethnig nad ydynt yn amlwg). Rydym hefyd yn awyddus i dderbyn ceisiadau gan bobl sy’n arddel hunaniaeth LGBT+ ac anabl. Mae Heddlu Gwent yn cynnal rhaglen gweithredu cadarnhaol i roi cymorth i grwpiau nad ydynt yn cael eu cynrychioli digon. I ddysgu mwy, anfonwch e-bost at Brian, Clare a Rima - positive.action@gwent.police.uk neu ewch i dudalen gweithredu cadarnhaol ein gwefan.

Rydym yn awyddus i dderbyn ceisiadau gan bobl â sgiliau Cymraeg.