Swydd:
Interniaeth Ymgynghori
Cyflog:
£10.85
Cyfeirnod:
CI-01
Math o Swydd:
Contract Tymor Penodol
Cleient:
Basis Ltd

“Gwnewch y dewisiadau anodd; sut rydych chi’n eu gweithredu sy’n cyfrif.” Howard Schultz


Dim parlys dadansoddi yma neu creu adroddiadau hardd 90 tudalen ar PowerPoint. Rydym yn defnyddio Agile ar gyfer gwasanaethau i gael y gwaith wedi’u wneud.


Mae Basis yn edrych am Intern Ymgynghori.

Mae ganddym gyfle gret ar gyfer interniaeth ar-lein gyda Basis. Ar gyfer y rol yma, mae’n hanfodol eich bod yn rhugl yn y Gymraeg a’r Saesneg (rydyn ni’n gwneud gweithdai ar-lein ar gyfer Llywodraeth Cymru).

Rydyn ni’n gweithio gyda gwasanaethau llywodraethol a sefydliadau effaith gymdeithasol eraill, yn mynd i’r afael a phroblemau cymhleth sydd yn aml yn fler, ac mae angen eich help arnom!

Hefyd, ni ddylech fod ag ofn methu, dysgu’n gyflym a gweithio’n galed.

Bydd angen isafswm o 12 wythnos o ymrwymiad arnom (sydd a’r potensial i gael ei estyn) a byddwch yn derbyn hyfforddiant ar y swydd yn ogystal a hyfforddiant ffurfiol.

Fydd y cyfle unigryw yma yn rhoi profiad uniongyrchol i chi o drawsnewid yn y gwasanaethau cyhoeddus. Byddwch hefyd yn derbyn y cyfle i fynychu’r un hyfforddiant â’n ymgynghorwyr, a’r cyfle i ddatblygu sgiliau ymarferol wrth gael effaith wirioneddol. Byddwch hefyd yn gweithio’n agos gyda’n tim rheoli.


Byddwch yn cyfrannu at phrosiectau go iawn fel rhan o'ch interniaeth. Fydd yn rhoi profiad i chi o gyfrifoldebau fel:

Cefnogaeth prosiect

 • Cefnogi hyfforddiant a gweithdai (i gyd ar-lein)

 • Ymchwil i nodi cyfleoedd ar gyfer gwelliant 

 • Trefnu gweithdai

 • Casglu data i ddatblygu canfyddiadau a chasgliadau

Cefnogaeth weithredol
i ddatblygu Basis ac ImpactBasis ymhellach (gweler impactbasis.com - ein is-gwmni yn yr Iseldiroedd) 

 • Cefnogi marchnata

 • Ymchwil 

 • Cefnogaeth weinyddol a gweithredol gyffredinol 

 

 

Beth allwch chi ei ddisgwyl gennym ni?

 • Amryw o dasgau a aseiniadau

 • Gweithio’n agos gyda’n tim craidd

 • Derbyn adborth, sy’n caniatai cylchoedd dysgu cyflym

 • Taliad ar gyfer yr interniaeth (Cyflog byw Llundain/London living wage: £10.85 yr awr)

 

Beth ydyn ni’n ei ddisgwyl gennych chi?
Fel person, rydym angen i chi fod yn:

 1. Yn fodlon dod a’ch personoliaeth i mewn i’ch gwaith – mae ethos y tim yn canolbwyntio ar fod yn Ddefnyddiol (Helpful), yn ostyngedig (Humble) ac yn Hwyliog (Humorous) 

 2. Hunan-ysgogol ac yn gallu gweithio gan ddefnyddio’ch menter eich hun,

 3. Brwdfrydig ac yn awyddus i ddatblygu sgiliau ymarferol mewn amgylchedd y sector cyhoeddus, 

 4. Angerddol yn eich gwaith -  rhaid i chi fwynhau gweithio’n galed o fewn tim o gleientiaid a chyd-ymgynghorwyr, mewn amgylchedd cydweithredol a chefnogol

 5. Trefnus ac addasadwy, ac yn gallu gweithio ar eich liwt eich hun
   

Byddwn hefyd yn disgwyl y bydd gennych y sgiliau/gwybodaeth ganlynol:

 1. Diddordeb yn y gwasanaethau cyhoeddus,

 2. Peth profiad o ddefnyddio sgiliau ymchwil

 3. Sgiliau cyfathrebu cryf, yn ysgrifenedig ac ar lafar (yn y Gymraeg a’r Saesneg)

 4. Diddordeb mawr mewn adborth a datblygiad gyda ffocws ar ei roi ar waith,

 5. Defnyddiwr cymwys Microsoft Office gyda’r gallu i ddysgu technoleg newydd yn gyflym.


Disgwyliadau eraill, ond nid yn hanfodol

 • Mae profiad gwaith neu interniaeth blaenorol yn mantais cryf

 • Mae arddangos ymrwymiad cymdeithasol ac ymwybyddiaeth o amrywiaeth ddiwylliannol yn fantais.
   

Camau nesaf

Cam (1) Mynegwch eich diddordeb trwy e-bostio’ch CV a nodyn at Joe yn joseph.badman@basis.co.uk cyn 5.y.h. ar y 15ed o Dachwedd 2021

Cam (2) Os dewiswyd, fyddwn yn cynnal cyfweliad fideo cychwynnol

Cam (3) Os dewiswyd, fe’ch gwahoddir i asesiad tair awr (ar-lein)

Cam (4) Os dewiswyd, fyddwn yn checio cyfeiriadau ac os bod rhain yn iawn fyddwch chi’n derbyn pecyn induction, eich contract ac yna fyddwch yn dechrau...

Mae hefyd gennym ni gyfleoedd ychwanegol ar gyfer ymgynghorydd Iau ac ymgynhorydd profiadol i ymuno a'r tim gyda rolau mwy parhaol, os oes gennych ychydig mwy o brofiad. Os oes gennych ddiddordeb mewn ymgeisio ar gyfer un o'r rolau yna, yna cysylltwch a Joe ar joseph.badman@basis.co.uk. Gwelwch mwy ar ein wefan https://basis.co.uk/job-opportunities/  Diolch yn fawr!