Swydd:
Swyddog Cyfathrebu (Ebyst)
Lleoliad:
Caerfyrddin
Cyflog:
£25,000-£30,000
Cyfeirnod:
S4CSCE
Math o Swydd:
Parhaol
Cleient:
S4C

Rydym yn chwilio am Swyddog Cyfathrebu i ymuno â’r Adran Ddigidol a Marchnata.  Fel aelod o dîm byddwch yn gyfrifol am ddweud wrth y byd am raglenni, cynnwys a gwasanaethau S4C.

 

Byddwch yn defnyddio a thrin data er mwyn cysylltu’n uniongyrchol a gwylwyr a darpar wylwyr S4C drwy e-bost er mwyn tynnu eu sylw ar gynnwys y Gwasanaeth fydd o ddiddordeb iddyn nhw.

 

Byddwch a sgiliau ysgrifennu rhagorol yn y Gymraeg a’r Saesneg, yn gallu trin bas-data a meddalwedd e-bostio a gyda dealltwriaeth o oblygiadau GDPR.

 

Manylion eraill

 

Lleoliad:     

Mae’r mwyafrif o’r tîm Hyrwyddo wedi cael ei lleoli yn yr Egin, Caerfyrddin, ond rydyn ni’n gweithredu polisi gweithio hybrid, felly rydyn ni’n rhoi’r cyfle i staff gweithio ar ddesgiau yn ein Swyddfa yng Nghaernarfon

 

Rydym yn annog pob cyflogai i gael cydbwysedd iach rhwng bywyd a gwaith ac yn cynnig trefniadau gweithio hyblyg, megis gweithio ystwyth, ynghyd ag ystod eang o batrymau gwaith gwahanol. Mae pob un ohonynt yn amodol ar anghenion busnes

 

Oherwydd yr achosion o Coronafeirws, mae S4C wedi lleihau mynediad i'w swyddfeydd ar gyfer staff nad ydynt yn ymwneud â darlledu er mwyn sicrhau diogelwch a lles unigolion ac i ddiogelu darlledu. Felly, efallai y bydd gofyn i chi weithio o bell wrth ymuno â'r sefydliad os yw'r cyfyngiadau hyn yn dal i fod ar waith.

 

Rydym yn annog pob cyflogai i gael cydbwysedd iach rhwng bywyd a gwaith ac yn cynnig trefniadau gweithio hyblyg, megis gweithio ystwyth, ynghyd ag ystod eang o batrymau gwaith gwahanol. Mae pob un ohonynt yn amodol ar anghenion busnes

 

Oherwydd yr achosion o Coronafeirws, mae S4C wedi lleihau mynediad i'w swyddfeydd ar gyfer staff nad ydynt yn ymwneud â darlledu er mwyn sicrhau diogelwch a lles unigolion ac i ddiogelu darlledu. Felly, efallai y bydd gofyn i chi weithio o bell wrth ymuno â'r sefydliad os yw'r cyfyngiadau hyn yn dal i fod ar waith.

 

 

Oriau gwaith: 35¾ yr wythnos ond oherwydd natur y swydd disgwylir hyblygrwydd, gan gynnwys gweithio ar rai penwythnosau a gwyliau banc. Bydd y cyflog yn cymryd i ystyriaeth yr oriau ychwanegol y mae’n bosibl y bydd angen i chi weithio.

 

Cyfnod prawf: 6 mis

 

Gwyliau:        Yn ychwanegol i'r gwyliau banc statudol, bydd gennych hawl i 26 diwrnod o wyliau gyda thâl y flwyddyn, y cyfryw gyfnod i redeg o 1 Ionawr. 

 

Pensiwn:      Mae hawl gan staff cyflogedig ymuno â Chynllun Pensiwn Personol Grŵp yn ddarostyngedig i delerau unrhyw gynllun sydd mewn bodolaeth ac a ddiwygiwyd o dro i dro.  Os byddwch yn ymuno â’r Cynllun Pensiwn Personol Grŵp, bydd S4C yn cyfrannu 10% o’ch cyflog sylfaenol i’r Cynllun.  Disgwylir i chi gyfrannu 5%.