Swydd:
Swyddog Lleoliadau Gofal Plant (gyda chyfrifoldeb penodol dros sgiliau Cymraeg)
Lleoliad:
Aberystwyth, Aberteifi
Cyflog:
Gweler disgrifiad swydd
Cyfeirnod:
20-21/07/17
Math o Swydd:
Dros Dro
Cleient:
Coleg Ceredigion
Dyddiad Cau:
02-08-2021

Rydym yn dymuno penodi Swyddog Lleoliadau ar gyfer ein cyrsiau Gofal Plant Lefel 2 a Lefel 3 i weithio’n uniongyrchol gyda dysgwyr Gofal Plant ar draws y campysau yn Aberystwyth ac Aberteifi.  Bydd gan y Swyddog Lleoliadau gyfrifoldeb penodol ychwanegol am ddatblygu sgiliau Cymraeg y dysgwr.

 

Yn dilyn gwiriadau sgiliau dwys cychwynnol gyda phob dysgwr, bydd y swyddog yn cynhyrchu cynllun gweithredu unigol ac yn nodi gwelliannau wedi’u targedu a adolygir ar bob cam asesu yn ystod ymweliadau â lleoliadau. Mae dysgwyr gofal plant yn mynychu amrywiaeth o amgylcheddau lleoliad; ysgolion cynradd a meithrinfeydd, cyfleusterau gofal dydd preifat, gwarchodwyr plant a chlybiau ar ôl ysgol.

 

Bydd deilydd y swydd yn sicrhau bod dysgwyr yn cael cefnogaeth lwyr o ran eu datblygiad ieithyddol. Mae hon yn ffordd newydd o ystyried y swydd trwy roi lle a strwythur ar gyfer cefnogaeth uniongyrchol i wella sgiliau iaith Cymraeg unigolyn mewn lleoliad gwaith go iawn, a thrwy hynny ysgogi dysgwyr i ddatblygu eu hunain.

 

Mae’r rôl hon yn fwy arbenigol na rôl aseswr arferol gan mai ef/hi fydd y cyswllt allweddol rhwng cyflogadwyedd y dysgwr yn y dyfodol a’i sgiliau Cymraeg.  Bydd yn llywio datblygiad dysgwyr trwy osod targedau gwella Cymraeg priodol, monitro’r targedau hyn yn ofalus a chyflwyno neu’n trefnu cyflwyno gweithgareddau dysgu addas i sicrhau gwelliant parhaus yn sgiliau iaith y dysgwyr. 

 

Ein nod yw y bydd pob dysgwr yn cyrraedd B3 o leiaf a byddwn yn gweithio tuag at dros 50% o ddysgwyr sydd â C neu uwch mewn TGAU Cymraeg Iaith Gyntaf yn cyrraedd cod C1 LLWR yn 2022.