Swydd:
Hyfforddwr Gyrfaoedd a Chyflogadwyedd
Lleoliad:
Pen-y-bont ar Ogwr
Cyflog:
£21,846- £26,993
Cyfeirnod:
REQ00787
Math o Swydd:
Parhaol
Cleient:
Coleg Pen y Bont | Bridgend College
Dyddiad Cau:
12-12-2022

Yn y rôl hon, byddwch yn darparu sesiynau gwybodaeth, cyngor ac arweiniad diduedd am yrfaoedd i fyfyrwyr a chleientiaid o brosiectau allanol eraill e.e. Twf Swyddi Cymru+

 

Byddwch hefyd yn darparu sesiynau cyngor ac arweiniad i fyfyrwyr, ac yn cynorthwyo myfyrwyr gyda thasgau cynnydd a gyrfaoedd allweddol, gan gynnwys datganiadau personol UCAS, ceisiadau UCAS, creu CV, datblygu sgiliau personol, gwneud ceisiadau am swyddi, technegau cyfweliad, a chwilio am swyddi.

 

Os oes gennych brofiad o weithio gyda phobl ifanc mewn rôl gynghorol a phrofiad o ddarparu gwybodaeth, cyngor ac arweiniad i ystod eang o unigolion, hoffem glywed gennych!

 

Am wybodaeth bellach, edrychwch ar y pecyn gwybodaeth swydd sydd ar gael drwy fewngofnodi I wefan SWYDDLE

 

Mae Coleg Penybont yn cydnabod ei gyfrifoldeb dros sicrhau diogelwch a lles pob myfyriwr. Rydym yn defnyddio proses lem i wirio addasrwydd staff a gwirfoddolwyr i weithio â phlant ac oedolion bregus. Mae’r swydd uchod yn amodol ar ddatgeliad DBS Estynedig / boddhaol ar gyfer gweithlu plant ac oedolion a bydd rhaid i chi gofrestru fel Gweithiwr Cymorth Dysgu / Addysg Bellach gyda Chyngor y Gweithlu Addysg.

 

Mae Coleg Penybont yn deall gwerth darparu gwasanaethau yn Gymraeg a'r angen i dyfu ei weithlu dwyieithog. Rydym felly’n annog ceisiadau gan ymgeiswyr sy’n gallu dangos sgiliau Cymraeg da. Nodwch yn eich datganiad personol a yw’n well gennych i’ch asesiad/cyfweliad gael ei gynnal yn Gymraeg.

 

Rydym wrthi'n ceisio gwella cynrychiolaeth o bob rhan o'r gymuned a hyrwyddo cyfle cyfartal. Rydym yn croesawu ceisiadau gan bawb, gan gynnwys pobl o wahanol gefndiroedd a chymunedau, ac o wahanol oedrannau.

 

Rydym yn falch o fod yn Arweinydd Anabledd Hyderus ac rydym yn gwarantu cyfweld ag unrhyw un ag anabledd os yw eu cais yn cwrdd â'r meini prawf hanfodol ar gyfer y swydd, a'u hystyried ar eu galluoedd. Gallwn hefyd gynnig addasiadau rhesymol trwy gydol y broses recriwtio.

 

Noder gall fod gofyniad am gyfweliad neu asesiad ail gam.