Swydd:
Gweinyddwr(wyr) Cymorth Tîm
Lleoliad:
Caerdydd
Cyflog:
£20,500 yn codi’n flynyddol i £23,883
Cyfeirnod:
COM012
Math o Swydd:
Parhaol
Cleient:
Office of the Future Generations Commissioner for Wales
Dyddiad Cau:
04-10-2021

· 37 awr yr wythnos llawn-amser ond byddwn yn derbyn ceisiadau rhan-amser ac mae croeso i amrywiaeth o batrymau gwaith (dydd Llun hyd ddydd  Gwener).

· Gallwn eich cynorthwyo i weithio eich oriau’n hyblyg i gadw cydbwysedd bywyd a gwaith da.

· Mae contractau parhaol a sefydlog ar gael yn dilyn cyfnod prawf.

· Mae’r swyddfa wedi ei lleoli yng nghanol Caerdydd, yn gyfleus iawn ar gyfer teithio ar drafnidiaeth gynaliadwy a chyhoeddus.

 

Hwn yw ni

Mae newid celfyddyd yn y sector cyhoeddus, gwella llesiant cymdeithasol, economaidd, amgylcheddol a diwylliannol Cymru ac amddiffyn buddiannau Cenedlaethau’r Dyfodol, i gyd yn dod o dan Ddeddf Llesiant Cenedlaethau’r Dyfodol. Mae Comisiynydd Cenedlaethau’r Dyfodol a’i thîm yn rhoi cyngor i’r Llywodraeth a chyrff cyhoeddus eraill ar gyflawni’r Ddeddf ar gyfer cenedlaethau’r presennol a’r dyfodol ac asesu ac adrodd ar y modd y maent yn cyflawni hyn. Rydyn ni’n swyddfa brysur iawn, ac rydyn ni’n derbyn cannoedd o geisiadau bob blwyddyn.

 

Ai chi yw hon/hwn?

Fel ein Gweinyddwr Cymorth Tîm yn ein Swyddfa, byddwch yn rhywun dymunol sy’n barod i helpu fel pwynt cyswllt cyntaf y sefydliad, dros e-bost, ar y ffôn, yn y swyddfa ac o’r pwys pennaf, byddwch yn berson y bydd cydweithwyr yn troi atoch yn fewnol.

Byddwch yn mwynhau bod yn drefnus yn eich gwaith; byddwch yn gallu dilyn prosesau ar gyfer mewngofnodi ceisiadau allanol i’n cronfa ddata CRM, gan mai chi fydd y pwynt cyswllt cyntaf yn ddigidol, dros y ffôn neu wyneb yn wyneb. Bydd eich diwrnod yn ymwneud yn bennaf â thasgau gweinyddol yn cynnwys ateb e-byst, trefnu cyfarfodydd, bwcio lleoliadau, hysbysu ymwelwyr, trefnu arlwyo, coladu, a dosbarthu papurau, mynychu cyfarfodydd, cymryd nodiadau, a phrawfddarllen ein llythyrau neu adroddiadau.

Byddwch chi’n rhywun a fydd yn dysgu gyda ni wrth i ni weithredu’n holl siarad. Rydyn ni’n sefydliad sy’n hoffi meddwl yn wahanol, cwestiynu a rhoi cynnig ar ffyrdd newydd o wneud pethau, gan annog creadigrwydd a syniadau newydd. Felly, rydyn ni’n chwilio am rywun sy’n mwynhau helpu eraill gyda’u gwaith, rhywun sy’n hoffi gwella eu perfformiad a’u gwybodaeth yn barhaus ac sy’n gallu gweithio’n hyblyg ac yn annibynnol mewn ymateb i anghenion pobl arall.

Fel un sy’n siarad Cymraeg byddwch yn ein helpu i ateb ceisiadau a gweithio drwy gyfrwng y Gymraeg.

 

Pa sgiliau sydd eu hangen arnoch

Mae’r gallu i siarad Cymraeg yn HANFODOL.

Byddwch yn rhywun â’r gallu i ysgrifennu a chyfathrebu’n dda ar lafar, a gall y bydd gennych brofiad o weithio mewn swyddfa neu ddelio â’r cyhoedd mewn rôl gwasanaeth cwsmer.

Bydd gennych agwedd bositif tuag at gynorthwyo eraill, byddwch yn dda am siarad â phobl a chyfranogi mewn gweithgareddau tîm.

Byddwch yn gallu talu sylw i fanylion a dilyn prosesau sefydledig tra’n medru awgrymu gwelliannau yn ôl y galw.

Byddwch yn gallu dangos sgiliau TGCh a sgiliau trefnu.

Byddwch yn hapus i weithio ar eich liwt eich hunan pan na fydd eich cydweithwyr yn y swyddfa.

Mae hwn yn gyfle cyffrous a bydd hyfforddiant llawn yn cael ei ddarparu.

 

Beth nesa?

· Gellir cael mwy o wybodaeth am y sgiliau gofynnol a’r dyletswyddau i’w perfformio o’r Disgrifiad(au) swydd a Manyleb(au) person wrth fewngofnodi a chlicio "ceisio nawr".

· Os gwelwch yn dda defnyddiwch y ffurflen gais a’r ffurflen monitro cydraddoldeb ac amrywiaeth i wneud eich cais. Ceir hyd i'r rhain wrth glicio "Cais iw lawrlwytho". 

· Anfonwch eich cais wedi’i gwblhau ynghyd â’ch ffurflen monitro cydraddoldeb ac amrywiaeth.

 

Rydyn ni’n credu’n gryf bod amrywiaeth yn annog arloesedd ac rydyn ni’n adeiladu diwylliant yn y gweithle lle mae amrywiaeth yn cael ei werthfawrogi’n fawr. Rydyn ni’n croesawu ceisiadau oddi wrth grwpiau a dangynrychiolir yn ein gweithlu ac yn gwarantu y bydd pobl Dduon, Asiaidd neu o gefndir lleiafrif ethnig arall a phobl anabl sy’n ceisio am y swydd ac sy’n cwrdd â’r meini prawf sy’n hanfodol ar gyfer y swydd yn cael cyfweliad. Os hoffech gael eich ystyried ar gyfer y cynllun cyfweliad gwarantedig, os gwelwch yn dda codwch eich llais am eich profiad bywyd yn eich cais.

 

Y dyddiad cau ar gyfer yr hysbyseb hon yw: hanner dydd, dydd Mercher 15 Medi 2021

Bwriedir i gyfweliadau ddigwydd ar: ddydd Iau 23 Medi 2021