W1siziisimnvbxbpbgvkx3rozw1lx2fzc2v0cy9td3lkzgxll2pwzy9iyw5uzxitzgvmyxvsdc5qcgcixv0

Ysgrifennydd Bwrdd S4C

Ysgrifennydd Bwrdd S4C

 • Lleoliad.

  Unknown

 • Sector.:

  Cyffredinol

 • Teip Swydd.:

  Parhaol

 • Wedi ei Gyhoeddu.:

  29 diwrnod yn ôl

 • Dyddiad Cau.:

  2019-03-21

 • Cleient.:

  #

Mae S4C yn ddarlledwr gwasanaeth cyhoeddus sydd wedi ei sefydlu drwy statud.Mae'n darparu gwasanaeth cyfryngol Cymraeg unigryw ar deledu ac ar-lein ar gyfer gwylwyr yng Nghymru, ledled y DU ac yn gynyddol i gynulleidfa ryngwladol.
Mae S4C yn cael ei lywodraethu gan Fwrdd sy'n cynnwys aelodau anweithredol a gweithredol.Y Bwrdd sy'n gyfrifol am ddarparu gwasanaethau S4C, yn atebol am wariant arian cyhoeddus, am benodi'r Prif Weithredwr a'r Ysgrifennydd, ac am sicrhau trefniadau effeithiol ar gyfer darganfod barn gwylwyr.

Mae'r Ysgrifennydd yn gyfrifol am gynghori'r Bwrdd er mwyn sicrhau bod llywodraethiant priodol ac effeithiol ar holl waith y corff.Bydd gennych ran allweddol i'w chwarae wrth sicrhau perthynas gydweithredol ac effeithiol rhwng y Bwrdd a'r Tîm Rheoli o ddydd i ddydd.Bydd gennych allu dadansoddol cryf, llygad am fanylder a'r gallu i weithio'n gyflym ac effeithiol wrth flaenoriaethu.Mi fydd profiad o weithio gyda Bwrdd a rhanddeiliaid yn ddymunol.

Dyma gyfle unigryw i chwarae rhan allweddol yng ngwaith S4C yn ystod cyfnod llawn her yn hanes darlledu a'r iaith Gymraeg.

Lleoliad: Lleoliad arferol eich gwaith fydd Canolfan S4C yr Egin, Heol y Coleg, Caerfyrddin SA31 3EQ ond disgwylir i chi deithio i le bynnag y bydd S4C yn rhesymol yn ei orchymyn. Mae S4C yn cynnig trefniadau gweithio'n hyblyg.

Cyflog: I'w drafod

Cytundeb: Parhaol

Oriau gwaith: 35¾ yr wythnos ond oherwydd natur y swydd disgwylirhyblygrwydd, gan gynnwys gweithio ar rai penwythnosau a gwyliau banc.

Dylid anfon ceisiadau erbyn 12:00 y prynhawn ar 21 Mawrth 2019 at [email protected] neu'r adran Adnoddau Dynol, S4C, Canolfan S4C yr Egin, Heol y Coleg, Caerfyrddin, SA31 3EQ. Nid ydym yn derbyn CV.

Nid yw S4C yn caniatáu gwahaniaethu ar unrhyw sail anghyfreithlon, gan gynnwys rhyw, hil, lliw, anabledd, cefndir ethnig neu gefndir economaidd cymdeithasol, oedran, sefyllfa deuluol, statws priodasol, gweithwyr rhan neu lawn amser, crefydd, gwleidyddiaeth, tueddfryd rhywiol, defnydd o iaith neu unrhyw wahaniaeth amherthnasol arall ac mae'n ymroddedig i ystyried amrywiaethau mewn modd positif.Mae S4C yn croesawu ac yn cymell ceisiadau am swyddi oddi wrth grwpiau allai fod wedi eu tangynrychioli gan gynnwys merched, pobl dduon ac o leiafrifoedd ethnig a phobl ag anableddau.Gweithredir egwyddorion cystadleuaeth agored a theg a phenderfynir ar benodiadau ar sail teilyngdod.