W1siziisimnvbxbpbgvkx3rozw1lx2fzc2v0cy9td3lkzgxll2pwzy9iyw5uzxitzgvmyxvsdc5qcgcixv0

Uwch Ymgynghorydd Adnoddau Dynol

Uwch Ymgynghorydd Adnoddau Dynol

 • Lleoliad.

  Unknown

 • Sector.:

  Adnoddau Dynol

 • Wedi ei Gyhoeddu.:

  30 diwrnod yn ôl

 • Dyddiad Cau.:

  2019-03-07

 • Cleient.:

  #

Uwch Ymgynghorydd Adnoddau Dynol

Adran Adnoddau Dynol, Pencadlys, Llanelwy
GTAGC Gradd 8 - £34,037 i £36,672 y flwyddyn
(Mae hyn yn cynnwys lwfans o 8.5% am fod ar alwad y tu allan i oriau arferol)
Contract tymor sefydlog 12 mis tan Ebrill 2020 dros gyfnod mamolaeth
37 awr yr wythnos
 

Bod yn gyfrifol am faterion yn ymwneud ag Adnoddau Dynol (AD) ar draws rhanbarth penodol yn yr ardal y mae’r sefydliad yn ei gwasanaethu a darparu gwasanaeth cynghori rhagweithiol ac arloesol ym maes AD i weithwyr GTAGC. Cynorthwyo’r Rheolwr AD i gyflawni amcanion yr Adran AD a darparu gwasanaeth effeithlon, cost effeithiol ac o safon uchel. Cyfrannu tuag at ddatblygu a darparu polisïau ac arferion da penodol ar gyfer GTAGC ym maes AD ac ymgymryd â phrosiectau eraill a ystyrir yn angenrheidiol o bryd i’w gilydd.
 

CYMWYSTERAU I’W HARDDANGOS

Mae’r rôl yn gofyn am ymgeiswyr sy’n gallu arddangos (gyda thystiolaeth) sgiliau yn yr meysydd canlynol:

Gofynion Hanfodol

 • Cyfarwydd â’r ddeddfwriaeth cyflogaeth a deddfwriaethau eraill sydd yn berthnasol i AD.
 • Profiad blaenorol o waith rheoli presenoldeb, recriwtio a phrosiectau AD.
 • Profiad blaenorol o reoli swyddogaethau disgyblu, cwynion, medrusrwydd staff a swyddogaethau AD eraill.
 • Sgiliau cyfathrebu, trefnu, rhyngbersonol a chyflwyno rhagorol.
 • Y gallu i weithio dan bwysau i gwblhau gwaith yn brydlon.
 • Y gallu i flaenoriaethu eich pwysau gwaith eich hun ac ymdopi â sawl achos ar y tro a chynnal safon uchel o wasanaeth ar yr un pryd.
 • Sgiliau TGCh rhagorol , yn cynnwys y gallu i ddefnyddio Microsoft Office a systemau rheoli gwybodaeth.
 • Cymraeg Lefel 4 – Siarad a Gwrando, mynnir eich bod yn gallu; Cynnal sgwrs anffurfiol yn ymwneud â gwaith neu roi cyflwyniad gyda rhuglder ac ystod o ddywediadau ond y gall fod angen troi at iaith arall i ateb cwestiynau annisgwyl neu er mwyn esbonio materion cymhleth neu wybodaeth dechnegol. Cyfrannu’n effeithiol i gyfarfodydd neu seminarau o fewn y maes gwaith.
 • Bodloni gofynion Archwiliad Lefel Sylfaenol DBS.
 • Trwydded yrru lawn y DU er mwyn teithio i leoliadau ar draws y Gogledd (bydd car gwasanaeth ar gael).
 • Hyblygrwydd er mwyn gweithio y tu allan i oriau gwaith arferol yn rheolaidd.

Ceisiadau

Y dyddiad cau ar gyfer anfon ceisiadau yw hanner dydd, 7 Mawrth 2019.
Glynir at y dyddiad cau ac ni fydd eithriadau.
Cynhelir cyfweliadau Dydd Gwener 15 Mawrth 2019
Mae rhagor o fanylion a ffurflenni cais ar gael ar wefan Gwasanaeth Tân ac Achub Gogledd Cymru, neu o’r Adran Adnoddau Dynol ar 01745 535281 neu drwy anfon e-bost i
[email protected]
Rydym yn gyflogwr cyfle cyfartal a chroesawn geisiadau gan bob rhan o’r gymuned. Rydym yn croesawu gohebiaeth a galwadau yn y Gymraeg a’r Saesneg a byddwn yn ymateb yn gydradd i’r ddwy ac yn ymateb yn eich dewis iaith heb oedi.