W1siziisimnvbxbpbgvkx3rozw1lx2fzc2v0cy9td3lkzgxll2pwzy9iyw5uzxitzgvmyxvsdc5qcgcixv0

Trefnydd Etholaeth Arfon a Swyddog Cyswllt Cymunedol

Trefnydd Etholaeth Arfon a Swyddog Cyswllt Cymunedol

 • Lleoliad.

  Unknown

 • Sector.:

  Cyffredinol

 • Wedi ei Gyhoeddu.:

  3 mis yn ôl

 • Dyddiad Cau.:

  2019-01-21

 • Cleient.:

  #

Teitl y swydd: Trefnydd Etholaeth Arfon a Swyddog Cyswllt Cymunedol 

Prif leoliad: Caernarfon a Bangor Atebol i: Cadeirydd Pwyllgor Etholaeth Arfon, Sian Gwenllian AC a Hywel Williams AS. 

Cyflog: £21,000 - £23,000 y flwyddyn (llawn amser)

 

Caiff y swydd ei rhannu rhwng gwaith Trefnydd Etholaeth (3 diwrnod) a gwaith Swyddog Cyswllt Cymunedol i Siân Gwenllïan AC a Hywel Williams AS (2 ddiwrnod) Swyddog Cyswllt Cymunedol (2 ddiwrnod) 

Mae cyfrifoldebau penodol yn cynnwys: • 

 • Sicrhau bod yr Aelod Cynulliad a’r Aelod Seneddol yn cael gwahoddiadau rheolaidd i gyfarfod a sgwrsio ag aelodau o grwpiau/cymdeithasau • 
 • Cynorthwyo gyda'r gwaith o baratoi a threfnu ymgyrchoedd penodol • 
 • Ymchwilio i faterion a godwyd mewn gohebiaeth etholaethol a dilyn achosion o’r fath, gan sicrhau eu bod yn cael eu datrys mewn pryd • 
 • Mynd i gyfarfodydd a/neu ddigwyddiadau gyda’r Aelod Cynulliad a’r Aelod Seneddol • 
 • Dyletswyddau gweinyddol cyffredinol yn ôl y gofyn

 Trefnydd Etholaeth Arfon (3 diwrnod) 

Mae Plaid Cymru Arfon yn awyddus i recriwtio unigolyn brwdfrydig a threfnus iawn i gydlynu gwaith ymgyrchu’r blaid yn yr etholaeth. Bydd yr ymgeisydd yn gallu arwain, ysgogi a threfnu ystod eang o wirfoddolwyr lleol ac ymgyrchwyr; cysylltu â grwpiau lleol a sefydliadau; ac mi fydd yn gallu cyfathrebu'n effeithiol ac yn gryno ar lafar ac yn ysgrifenedig. Yn ogystal mae angen dealltwriaeth o Blaid Cymru a’i pholisïau ynghyd a gwybodaeth o dechnegau ymgyrchu cyfoes.  

 

Mae cyfrifoldebau penodol yn cynnwys: 

 • Cydlynu ymgyrchoedd etholiadol yn Arfon ar lefel Cynulliad, Seneddol, Ewrop, Cyngor Sir a Cymuned/Tref. • 
 • Hyrwyddo achos Plaid Cymru yn yr etholaeth, gan fynychu cyfarfodydd misol y Pwyllgor Etholaeth a darparu adroddiadau fel sy'n briodol. • 
 • Cynorthwyo i ddatblygu canghennau, sefydlu canghennau newydd, atgyfodi rhai eraill ac ail strwythuro canghennau pe bai angen. •
 • Sicrhau bod canghennau yn casglu taliadau aelodaeth bob blwyddyn a bod y rhestrau yn gyfredol. • 
 • Trefnu gweithgarwch ymgyrchu ac adnabod etholwyr (dros y ffôn a drws i ddrws) a bod yn gyfrifol am gofnodi’r canlyniadau ar fas data cyfrifiadurol. • 
 • Rhedeg ymgyrchoedd lleol ac ar draws yr etholaeth • 
 • Bod yn gyfrifol am sicrhau cofrestru pleidleiswyr a phleidleisiau drwy'r post • 
 • Gweithredu cynllun cyfathrebu digidol ar gyfer etholaethau ac ymgyrchoedd drwy’r cyfryngau cymdeithasol gan gynnwys Facebook, trydar a gwefan • 
 • Cynorthwyo canghennau i drefnu digwyddiadau a gweithgareddau codi arian lleol • 
 • Sicrhau cyfathrebu effeithiol gydag aelodau a chefnogwyr • 
 • Ysgrifennydd Pwyllgor Etholaeth - cadw cofnodion, delio a gohebiaeth a threfnu’r cyfarfodydd. • 
 • Bod yn gyfrifol am y ddwy swyddfa etholaeth, gan gynnwys trefnu unrhyw waith cynnal a chadw sydd ei angen. • 
 • Cyfrifol am rai agweddau o weinyddiaeth ariannol yr etholaeth drwy gynorthwyo’r Trysorydd yn ôl yr angen.

 

Gwybodaeth Ychwanegol Disgwylir i’r ymgeisydd llwyddiannus weithio tu allan i oriau swyddfa arferol gan gynnwys gyda’r nosau a phenwythnosau. 

Ceisiadau drwy ffurflen gais ar gael gan Nia Price; [email protected] neu Richard Thomas; [email protected] 01286 672076

 Dyddiad cau: Dydd Mercher, 16 Ionawr 2019 am hanner dydd. 

Cyfweliadau dydd Llun 21 Ionawr 2019.