W1siziisimnvbxbpbgvkx3rozw1lx2fzc2v0cy9td3lkzgxll2pwzy9iyw5uzxitzgvmyxvsdc5qcgcixv0

Swyddog Treftadaeth

 • Lleoliad.

  Merthyr Tudful

 • Sector.:

  Rheoli Prosiect, Ieithoedd

 • Teip Swydd.:

  Contract

 • Wedi ei Gyhoeddu.:

  19 diwrnod yn ôl

 • Dyddiad Cau.:

  2019-05-03

 • Cleient.:

  Menter Iaith Merthyr Tudful

Swyddog Treftadaeth   

Cyflog:                £25,000 y flwyddyn. Ariennir gan Gronfa Dreftadaeth y Loteri am dair blynedd 

Oriau: 37.5 awr yr wythnos 

Lleoliad: Canolfan a Theatr Soar, Merthyr Tudful

Diben 

Arwain Prosiect Adfer ac Adfywio’r Organ yn Theatr Soar. Mae hyn yn cynnwys: 

1. Adfer Organ Peter Conacher.
2. Gweithredu Rhaglen Weithgareddau fywiog sy’n meithrin perthynas â’n cymuned mewn ffyrdd newydd wedi eu hysbrydoli gan yr organ a’u cefnogi gan wirfoddolwyr i ddathlu Treftadaeth a Diwylliant Cymru. 

Rôl a Chyfrifoldebau:

Prif gyfrifoldeb y Swyddog Treftadaeth fydd arwain Prosiect Organ Theatr Soar. Bydd hyn yn cynnwys cydlynu cam cyfalaf adfer yr organ yn ogystal â gweithredu’r Rhaglen Weithgareddau a gefnogir gan wirfoddolwyr.   
 
1. Cam Cyfalaf 
 
1.1 Cydlynu gwaith cyfalaf yr organ. 
1.2 Galw cyfarfod misol â thîm y prosiect ac adrodd yn ôl i Fwrdd y Cyfarwyddwyr a Phwyllgor yr Organ. 
1.3 Gweithredu cynllun gwaith a osodwyd allan oddi fewn i’r Cynllun Rheoli, Cynnal a Chadw gan sicrhau cydymffurfio ag yswiriannau.  
1.4 Bod yn gyswllt rhwng CMGMT a chwmni adeiladu’r organ i sicrhau cydlynu priodol o ran cynhyrchu, amserlen talu, cyflenwi a gwaith ar y safle. 
1.5 Cydymffurfio â’r holl brosesau gwerthuso sy’n ofynnol gan CMGMT, CDL a’r cloriannydd allanol.  
 
2. Cam Gweithgareddau: 
 
2.1 Cydlynu o ran cyflenwi Rhaglen Weithgareddau.
2.2 Galw cyfarfodydd misol â Phwyllgor yr Organ. 
2.3 Gweithredu’r Rhaglen Weithgareddau yn ôl manylion y Cynllun Gweithgareddau.
2.4 Cysylltu ag ymarferwyr celfyddydau ar eu liwt eu hun ac ymarferwyr Treftadaeth i alluogi gweithredu’r Rhaglen Weithgareddau.
2.5 Recriwtio a chydlynu gwirfoddolwyr.
2.6 Creu deunydd cyhoeddusrwydd, datganiadau i’r wasg a’r cyfryngau a’r cyfryngau cymdeithasol i hyrwyddo prosiect yr organ a hysbysebu digwyddiadau a pherfformiadau sy’n ffurfio rhan o’r Rhaglen Weithgareddau.
 
3. Cyfrifoldebau Eraill:
 
3.1 Cydymffurfio â pholisïau, gweithdrefnau a chod ymarfer Canolfan a Menter Gymraeg Merthyr Tudful.
3.2 Cyfranogi yn Natblygiad staff a systemau gwerthuso a chwblhau unrhyw hyfforddiant perthnasol. 
3.3 Monitro a sicrhau amgylchedd gwaith iach a diogel. 
3.4 Ymgymryd ag unrhyw gyfrifoldebau eraill yn ôl y gofyn. 
 
Manyleb Bersonol
 
Gallu cyfathrebu yn y Gymraeg a’r Saesneg. 
Meddu ar sgiliau ysgrifennu cymwys yn y Gymraeg a’r Saesneg. 
Meddu ar sgiliau Rheoli Prosiect cymwys. 
Dealltwriaeth dda o dreftadaeth a’r gallu i’w gwerthfawrogi. 
Gallu ysgogi ac ysbrydoli’r gymuned leol. 
Llythrennog o ran TG (Word, Exel, Cyfryngau Cymdeithasol).
Gallu rheoli cyllidebau ariannol. 
Gallu rheoli gwirfoddolwyr.
Meddu ar drwydded yrru a char i’w ddefnyddio.
Gallu gweithio mewn partneriaeth a meddu ar sgiliau rhyngbersonol ardderchog.
Gallu gweithio’n annibynnol a dilyn cyfarwyddyd. 
Bod yn barod i weithio yn ystod rhai nosweithiau a phenwythnosau. 
Meddu ar neu’n barod i ymgymryd â gwiriad y Gwasanaeth Datgelu a Gwahardd. 

Ceisiadau

Dyddiad cau y swydd yw 12 Canol Dydd, 3 Mai 2019.

Cynhelir cyfweliadau yn ystod yr wythnos yn dechrau 13 Mai 2019

Cysyltwch â Lis Mclean yn [email protected] am ffurflen gais.