W1siziisimnvbxbpbgvkx3rozw1lx2fzc2v0cy9td3lkzgxll2pwzy9iyw5uzxitzgvmyxvsdc5qcgcixv0

Swyddog Gweithredol Cefnogi ac Ymgysylltu (Gogledd Cymru)

 • Lleoliad.

  Hyblyg yng Ngogledd Cymru

 • Sector.:

  Cymunedol , Trydydd Sector, Teithio

 • Cysylltu.:

  Maxine van den Bergh

 • E-bost.:

  [email protected]

 • Wedi ei Gyhoeddu.:

  7 diwrnod yn ôl

 • Hyd.:

  Ddibynnol ar grant ariannu blynyddol.

 • Dyddiad Cau.:

  2019-05-08

 • Cleient.:

  Cymdeithas Cludiant Cymunedol

Swyddog Gweithredol Cefnogi ac Ymgysylltu

Cytundeb parhaol (yn ddibynnol ar grant ariannu blynyddol).

Lleoliad: Hyblyg yng Ngogledd Cymru

Cyflog blynyddol sy'n dechrau ar £22,962 neu £23,536 am Sgiliau Cymraeg ysgrifenedig a llafar

 

Diben y rôl:

Gweithio gydag aelodau CTA a rhanddeiliaid lleol eraill i gefnogi eu gwaith, i hyrwyddo cludiant cymunedol ac i hyrwyddo gwasanaethau a gweithgareddau CTA.

 

Cyfrifoldebau:

1. Cadw cysylltiad rheolaidd ag aelodau CTA a grwpiau eraill sydd wedi ymrwymo i wella mynediad a chynhwysiant drwy gludiant er mwyn:

a. hyrwyddo a gwella'r ymgysylltu â mentrau a gweithgareddau o dan arweiniad CTA, fel digwyddiadau, ymgynghoriadau a phrosiectau.

b. cywain gwybodaeth am eu harferion a'u perfformiad er mwyn eu defnyddio i godi proffil cludiant cymunedol ac er mwyn rhoi gwybod iddyn nhw sut gall CTA eu cefnogi i ddatblygu ac i ddarparu eu gwasanaethau.

c. adnabod unrhyw anghenion cefnogaeth a datblygiad y gall fod ganddyn nhw a, lle y bo'n bosibl, gweithio ar y cyd gyda nhw i ddatblygu atebion i'r anghenion hyn, gan eu cyfeirio at wasanaethau CTA a rhai trydydd parti.

d. cefnogi ein haelodau a grwpiau cymunedol eraill i fod yn llwyddiannus mewn cyddestunau newydd a newidiol fel y gallan nhw elwa o gyfleoedd newydd a bodloni anghenion newydd wrth iddyn nhw godi.

e. cefnogi mentrau i sefydlu gwasanaethau lleol newydd.

2. Cadw cysylltiad cyson â'r swyddogion allweddol mewn awdurdodau lleol sy'n gyfrifol am reoli perthnasoedd â chludiant cymunedol yn eu hardal.

3. Ymgysylltu ag amrywiaeth eang o randdeiliaid, gan gynnwys y rhai yn y byd gwleidyddol a'r sectorau elusennau a chludiant ehangach, er mwyn hyrwyddo gwaith CTA a'n haelodau.

4. Cysylltu ag uwch reolwyr sydd newydd gael eu penodi a swyddi allweddol eraill o fewn y cyrff sy'n aelodau er mwyn eu cyflwyno i CTA a manteision aelodaeth.

5. Gweithio gyda Swyddogion Gweithredol Cymorth ac Ymgysylltu eraill i sicrhau bod ymholiadau am gyngor gan aelodau yn cael eu rheoli'n effeithiol i safonau y cytunwyd arnyn nhw gyda lefelau uchel o ran bodlonrwydd cwsmeriaid.

6. Dod o hyd i gyfleoedd i fynychu ac i gyfrannu i ddigwyddiadau, cynadleddau a fforymau lle mae aelodau CTA yn ymgynnull i hyrwyddo mentrau CTA, cywain gwybodaeth a nodi unrhyw anghenion cefnogaeth y gall fod ganddyn nhw ar hyn o bryd.

7. Hyrwyddo'r defnydd o safonau perfformio CTA ar gyfer cludiant cymunedol a rhoi cymorth a chyngor i helpu aelodau i weithio i'r rhain.

8. Hyrwyddo'r defnydd o MiDAS, rhaglen genedlaethol CTA o addysg a hyfforddiant gyda sicrwydd ansawdd er mwyn gwella safonau gyrru a gweithredu gwasanaethau cludiant cymunedol yn fwy diogel.

9. Lle mae'r cyllid yn caniatáu, trefnu a hwyluso digwyddiadau dysgu a rhwydweithio lleol ar gyfer aelodau CTA a rhanddeiliaid perthnasol eraill.

10. Cyfrannu i gynhyrchu adnoddau digidol er mwyn cefnogi anghenion datblygu darparwyr cludiant cymunedol.

11. Cyfrannu i gyflawni rhaglenni sydd wedi'u hariannu gan grantiau, prosiectau wedi'u comisiynu a gwasanaethau sy'n ennill ffioedd a bod yn gyfrifol am gyflawni targedau sy'n gysylltiedig â'r rhain.

 

Ceisio

Rhaid i chi ddarparu tri pheth os ydych chi eisiau ceisio am y swydd.

 • CV heb fod yn hirach na phedair ochr A4,
 • Llythyr eglurhaol – Dim mwy na phedair ochr A4
 • Ffurflen monitro cydraddoldeb wedi'i llenwi y gallwch chi ei lawrlwytho o adran recriwtio swyddi ein gwefan neu yn >> https://ctauk.org/jobs/

 

Dyddiad cau ar gyfer ceisiadau     8fed o Fai 2019

Dyddiad y cyfweliadau                   16eg o Fai 2019 yn y Rhyl