W1siziisimnvbxbpbgvkx3rozw1lx2fzc2v0cy9td3lkzgxll2pwzy9iyw5uzxitzgvmyxvsdc5qcgcixv0

Swyddog Cyfathrebu (Y Wasg) - Rhan Amser

Swyddog Cyfathrebu (Y Wasg) - Rhan Amser

 • Lleoliad.

  Unknown

 • Sector.:

  Cyffredinol

 • Teip Swydd.:

  Contract

 • Wedi ei Gyhoeddu.:

  3 mis yn ôl

 • Hyd.:

  12 Mis

 • Dyddiad Cau.:

  2019-02-08

 • Cleient.:

  #

Swyddog Cyfathrebu (Y Wasg) - Rhan Amser

Cynnig y swydd ar rhan-amser 3 diwrnod yr wythnos (21.25 awr)

Lleoliad:Canolfan S4C:Yr Egin, Caerfyrddin neu swyddfa S4C yng Nghaernarfon

Cyflog:Pro Rata: £25,506 - £29,466 yn unol â phrofiad (disgwylir y bydd yr ymgeisydd llwyddiannus yn cael ei ph/benodi ar ricyn gyntaf yr ystod gyflog)

Cytundeb:12 mis

Oriau gwaith: Cynigir y swydd ar delerau 3 diwrnod (21.25 awr) yr wythnos sef dydd Mercher i ddydd Gwener Oherwydd natur y swydd disgwylir hyblygrwydd, gan gynnwys gweithio ar rai penwythnosau a gwyliau banc ac mewn digwyddiadau gyda'r nos o bryd i'w gilydd.

Cyfnod prawf: 6 mis

Y Swydd Hon

Rydym yn chwilio am rywun i ymuno â ni fel aelod o'r Tîm Cyfathrebu.

Fe fyddwch yn gyfrifol am ddweud wrth y byd am raglenni, cynnwys a gwasanaethau S4C. Byddwch yn defnyddio amrywiaeth o sgiliau a thechnegau i gyfleu negeseuon a denu sylw yn y wasg (print ac ar lein) er mwyn denu gwylwyr a chynnal trafodaeth rhwng S4C a'i rhan-ddeiliaid.

Byddwch hefyd yn defnyddio'ch profiad wrth ddelio gyda'r wasg, o dan gyfarwyddyd Arweinydd y Tîm Cyfathrebu a'r Cyfarwyddwr Cyfathrebu, er mwyn hyrwyddo negeseuon corfforaethol S4C yn rhagweithiol ac yn adweithiol.

Buddion Pellach

Gwyliau:Yn ychwanegol i'r gwyliau banc statudol, bydd gennych hawl i 26 diwrnod o wyliau gyda thâl yn ystod y cyfnod 12 mis.Os byddwch yn gweithio rhan amser neu am gyfnod o lai na 12 mis bydd eich hawl i wyliau yn cael ei weithio allan ar sail pro rata i'r hanner diwrnod agosaf.

Pensiwn:Mae hawl gan staff cyflogedig ymuno â Chynllun Pensiwn Personol Grŵp yn ddarostyngedig i delerau unrhyw gynllun sydd mewn bodolaeth ac a ddiwygiwyd o dro i dro.Os byddwch yn ymuno â'r Cynllun Pensiwn Personol Grŵp, bydd S4C yn cyfrannu 10% o'ch cyflog sylfaenol i'r Cynllun.Disgwylir i chi gyfrannu 5%.

Ceisiadau

Dylid cyflwyno ceisiadau erbyn 12:00 yn y prynhawn ar 8 Chwefror 2019 i [email protected] neu'r Adran Adnoddau Dynol, Canolfan S4C Yr Egin, Caerfyrddin, SA31 3EQ.

Ni dderbynnir CV.

Gellir cyflwyno ceisiadau yn y Gymraeg. Ni fydd unrhyw gais a gyflwynir yn y Gymraeg yn cael ei drin yn llai ffafriol na chais a gyflwynir yn y Saesneg.