W1siziisimnvbxbpbgvkx3rozw1lx2fzc2v0cy9td3lkzgxll2pwzy9iyw5uzxitzgvmyxvsdc5qcgcixv0

Rheolwr Cyfathrebu

Rheolwr Cyfathrebu

 • Lleoliad.

  Unknown

 • Sector.:

  Rheolwr

 • Teip Swydd.:

  Contract

 • Wedi ei Gyhoeddu.:

  30 diwrnod yn ôl

 • Hyd.:

  24 Mis

 • Dyddiad Cau.:

  2019-03-15

 • Cleient.:

  #

RHEOLWR CYFATHREBU

£26,470-£33,136 

37 awr yr wythnos 

Cytundeb 24 mis 

Caerdydd

Dyddiad Cau: 15 Mis Mawrth 2019

Crynodeb o'r rôl:

Bydd y Rheolwr Cyfathrebu yn arwain ar ac yn cyflawni tasgau cyfathrebu cwbl ddwyieithog ar gyfer Hub Cymru Africa (HCA), gan ymgysylltu'n effeithiol gyda'r cyhoedd a'r cyfryngau ar faterion polisi, gan addasu'u cyfathrebiadau ar gyfer y gwahanol sectorau yn unol â strategaeth HCA a gofynion arianwyr.

Bydd y Rheolwr yn sicrhau bod gan y Bartneriaeth strategaeth cyfathrebu a rennir a bod pob aelod o staff yn ei deall ac yn ei dilyn, ac sy'n darparu ymagwedd gydlynol ar draws y gwahanol gyfryngau. Byddant yn cynyddu presenoldeb y mudiad ar gyfryngau darlledu a chymdeithasol, gan gynrychioli'r bartneriaeth yn y cyfryngau ac mewn digwyddiadau yn ôl yr angen, ac yn chwarae rôl allweddol wrth hyrwyddo rôl Cymru ym maes datblygiad rhyngwladol. Byddant hefyd yn gyfrifol am gyflwyno'r cyfathrebiadau o ddydd i ddydd gan gynnwys cyfryngau cymdeithasol, golygu tudalennau'r we, astudiaethau achos ac adroddiadau, gan weithio gyda gwirfoddolwyr pan fo'n briodol.

Bydd y Rheolwr yn darparu cydlyniad strategol o ddigwyddiadau a drefnir gan y Bartneriaeth, gan sicrhau eu bod yn darparu cyfleoedd da i rwydweithio ar draws y sector yn ogystal â chyflawni eu potensial o ran proffil cyhoeddus. Byddant hefyd yn darparu cyngor a chyfarwyddyd i fudiadau sy'n gweithio o fewn y sector ar wella eu sgiliau cyfathrebu o fewn set ehangach o weithgareddau cefnogi datblygiad a gynigir gan y Bartneriaeth.

Canolfan Materion Rhyngwladol Cymru (WCIA)

Elusen yw WCIA, a sefydlwyd yn 1973, sy'n ysbrydoli pobl ledled Cymru i ddysgu am faterion byd-eang ac i weithredu arnynt. Ein gweledigaeth yw bod pawb yng Nghymru'n cyfrannu at greu byd tecach, mwy heddychlon. Rydym yn gwneud hyn trwy gyflwyno dysg fyd-eang sy'n paratoi Cymru ar gyfer ein dyfodol a rennir, gan ysbrydoli gweithredu byd-eang mewn cymunedau a mudiadau ledled Cymru ac adeiladu partneriaethau byd-eang sy'n cysylltu Cymru â'r byd.  WCIA yw lletywr a phartner strategol Hub Cymru Africa. 

Hub Cymru Africa

Sefydlwyd partneriaeth Hub Cymru Affrica yn 2015 fel cydweithrediad rhwng partneriaid elusennol. Mae'n derbyn cyllid gan Lywodraeth Cymru i gyflawni elfennau allweddol o raglen Cymru o Blaid Affrica. Mae'r bartneriaeth yn cynnwys Canolfan Materion Rhyngwladol Cymru (partner arweiniol), Masnach Deg Cymru, Panel Cynghori yr Is-Sahara a Rhwydwaith Cysylltiadau Iechyd Cymru o Blaid Affrica. Mae pob aelod partner yn endid cyfreithiol yn eu hawl eu hunain.  Ers 2018, mae cylch gorchwyl y Bartneriaeth wedi ehangu, a thrwy ariannu ychwanegol gan DFID, mae bellach yn gweithio gydag amrediad eang o fudiadau i gefnogi sector datblygiad rhyngwladol bywiog yng Nghymru.  

Manylion Pellach:

Gwyliau blynyddol: 28 diwrnod ynghyd â diwrnodau gwyliau cyhoeddus  

Teithio:   Bydd y rôl yn cynnwys teithio ledled Cymru ac yn y DU o bryd i'w gilydd, gan gynnwys aros dros nos. Trafnidiaeth gyhoeddus yw'r modd o deithio a ffafrir; lle nad yw hyn yn gyfleus, gall staff ddefnyddio eu cerbyd eu  hunain. Y gyfradd filltiredd gyfredol yw 45c. 

Pensiwn: Bydd deiliad y swydd yn cael ei ymrestru'n awtomatig yng nghynllun pensiwn WCIA. Bydd WCIA yn talu cyfraniadau pensiwn hyd at 5% o'r cyflog crynswth i mewn i'r cynllun bob mis.