W1siziisimnvbxbpbgvkx3rozw1lx2fzc2v0cy9td3lkzgxll2pwzy9iyw5uzxitzgvmyxvsdc5qcgcixv0

Pennaeth Partneriaeth

 • Lleoliad.

  Caerdydd

 • Sector.:

  Rheolwr

 • Wedi ei Gyhoeddu.:

  29 diwrnod yn ôl

 • Dyddiad Cau.:

  2019-03-27

 • Cleient.:

  Hub Cymru Africa

PENNAETH PARTNERIAETH 

£34,106-£41,846 

37 awr yr wythnos

Caerdydd

Dyddiad Cau: 27 March 2019

Crynodeb o rôl Pennaeth Hub Cymru Africa:

Mae Pennaeth y Bartneriaeth yn atebol i Fwrdd Partneriaeth Hub Cymru Africa am gyflawniad effeithiol rhaglen o waith a ariannir gan Lywodraeth Cymru ac Adran dros Ddatblygu Rhyngwladol Llywodraeth y DU. Mae hyn yn cynnwys gweithredu ar dargedau a gytunwyd arnynt yn brydlon ac o fewn y gyllideb, datblygu cynlluniau gweithgaredd manwl, rheoli staff y bartneriaeth, sicrhau dulliau effeithiol o weithio mewn partneriaeth ac adrodd i roddwyr. Mae'r swydd hefyd yn darparu proffil cyhoeddus ac arweiniad ar gyfer y bartneriaeth.

Mae deiliad y swydd hefyd yn cyd-gadeirio Grŵp Asiantaethau Tramor Cymru ac â rôl i'w chwarae wrth ysgogi'r sector datblygiad rhyngwladol yng Nghymru, gan drafod gyda rhwydweithiau datblygiad rhyngwladol, dylanwadu ar bolisi, datblygu prosiectau ategol a gweithredu fel llefarydd y Bartneriaeth.

Canolfan Materion Rhyngwladol Cymru (WCIA)

Elusen yw WCIA, a sefydlwyd yn 1973, sy'n ysbrydoli pobl ledled Cymru i ddysgu am faterion byd-eang ac i weithredu arnynt. Ein gweledigaeth yw bod pawb yng Nghymru'n cyfrannu at greu byd tecach, mwy heddychlon. Rydym yn gwneud hyn trwy gyflwyno dysg fyd-eang sy'n paratoi Cymru ar gyfer ein dyfodol a rennir, gan ysbrydoli gweithredu byd-eang mewn cymunedau a mudiadau ledled Cymru ac adeiladu partneriaethau byd-eang sy'n cysylltu Cymru â'r byd. WCIA yw lletywr a phartner strategol Hub Cymru Africa. 

Hub Cymru Africa

Sefydlwyd partneriaeth Hub Cymru Affrica yn 2015 fel cydweithrediad rhwng partneriaid elusennol. Mae'n derbyn cyllid gan Lywodraeth Cymru i gyflawni elfennau allweddol o raglen Cymru o Blaid Affrica. Mae'r bartneriaeth yn cynnwys Canolfan Materion Rhyngwladol Cymru (partner arweiniol), Masnach Deg Cymru, Panel Cynghori yr Is-Sahara a Rhwydwaith Cysylltiadau Iechyd Cymru o Blaid Affrica. Mae pob aelod partner yn endid cyfreithiol yn eu hawl eu hunain. Ers 2018, mae cylch gorchwyl y Bartneriaeth wedi ehangu, a thrwy ariannu ychwanegol gan DFID, mae bellach yn gweithio gydag amrediad eang o fudiadau i gefnogi sector datblygiad rhyngwladol bywiog yng Nghymru.  

Manylion Pellach:

Gwyliau blynyddol: 28 diwrnod ynghyd â diwrnodau gwyliau cyhoeddus  

Teithio: Bydd y rôl yn cynnwys teithio ledled Cymru ac yn y DU o bryd i'w gilydd, gan gynnwys aros dros nos.

Trafnidiaeth gyhoeddus yw'r modd o deithio a ffafrir; lle nad yw hyn yn gyfleus, gall staff ddefnyddi eu cerbyd eu hunain. Y gyfradd filltiredd gyfredol yw 45c.

Pensiwn: Bydd deiliad y swydd yn cael ei ymrestru'n awtomatig yng nghynllun pensiwn WCIA. Bydd WCIA yn talu 
cyfraniadau pensiwn hyd at 5% o'r cyflog crynswth i mewn i'r cynllun bob mis.