W1siziisimnvbxbpbgvkx3rozw1lx2fzc2v0cy9td3lkzgxll2pwzy9iyw5uzxitzgvmyxvsdc5qcgcixv0

Hwylusydd Tai Gwledig

Hwylusydd Tai Gwledig

 • Lleoliad.

  Unknown

 • Sector.:

  Cyffredinol

 • Teip Swydd.:

  Parhaol

 • Wedi ei Gyhoeddu.:

  3 mis yn ôl

 • Dyddiad Cau.:

  2019-02-13

 • Cleient.:

  #

Hwylusydd Tai Gwledig

Cyflog:  Pwyntiau: 31 – 35 (£28,655.71 - £31,630.54)

Oriau a math o gontract:   37 Awr, Llawn Amser, Cyfnod Parhaol

Yn atebol i’r canlynol:   Cyfarwyddwr Tai a Chefnogaeth

Adran:  Tai a Chefnogaeth

Lleoliadd:    Llanbedr Pont Steffan

Dyddiad cau:   13 Chwefror 2019 (canol dydd)

(Dylech nodi na dderbynir ceisiadau a ddaw i law ar ôl y dyddiad a’r amser cau)

Dyddiad y Cyfweliad:   21 Chwefror 2019

Amcanion strategol:

Gweithio mewn cymunedau gwledig yng Ngheredigion (ac mewn awdurdodau lleol cyfagos yng nghyswllt yr ardaloedd sydd ar y ffin) i gynorthwyo’r awdurdod tai a chynllunio strategol i nodi’r angen am dai yn lleol a dod o hyd i safleoedd posibl i’w datblygu ar gyfer tai fforddiadwy ychwanegol a dibenion eraill posibl.

Cynorthwyo cymunedau gwledig yng Ngheredigion ac mewn ardaloedd sydd ar y ffin i ddatblygu atebion a fydd yn cynorthwyo i sicrhau bod y cymunedau hynny’n gynaliadwy yn yr hirdymor, gan gynnwys adnewyddu eiddo sy’n bodoli eisoes er mwyn ei ddatblygu ar gyfer tai ac at ddefnydd y gymuned.

Dyletswyddau a chyfrifoldebau:

Ymgysylltu â’r awdurdod lleol, cynghorau cymuned, tirfeddianwyr, landlordiaid cymdeithasol cofrestredig a datblygwyr i chwilio am gyfleoedd i ddatblygu tai fforddiadwy mewn ardaloedd gwledig, yn enwedig lle bo modd cyflwyno’r cyfleoedd hynny’n gyflym, a hybu opsiynau o ran tai fforddiadwy mewn lleoliadau gwledig.

Nodi’r angen am dai fforddiadwy trwy gynnal ymchwiliadau ac arolygon lleol gan sicrhau bod y canlyniadau’n cael eu bwydo i strategaethau priodol yr awdurdod lleol ac yn cael eu rhannu â phob rhanddeiliad allweddol.