W1siziisimnvbxbpbgvkx3rozw1lx2fzc2v0cy9td3lkzgxll2pwzy9iyw5uzxitzgvmyxvsdc5qcgcixv0

Gweithiwr Cymorth Ieuenctid Iaith Gymraeg

TEITL Y RÔL:            Gweithiwr Cymorth Ieuenctid Iaith Gymraeg

RHIF ADNABOD Y SWYDD:        YS006

GRADD:                      Band F SCP 17-23 (£24,799 - £26,999  y flwyddyn)

ORIAU:                        37 awr yr wythnos                       

LLEOLIAD:                 Bydd angen yr hyblygrwydd i deithio o fewn Sir Fynwy. 

YN ATEBOL I:          Swyddog Ieuenctid a Chymunedau 

(This advert is for a Welsh Language Youth Support Worker for which the ability to speak Welsh is essential)

ASESIAD SGILIAU IAITH GYMRAEG:

Mae’r Gymraeg yn hanfodol ar gyfer y rôl hon.  

Datganiad Cenhadaeth Gwasanaeth Ieuenctid Sir Fynwy

”Creu fframwaith i ddiwallu anghenion pobl ifanc, er mwyn sicrhau eu bod yn cael cyfle cyfartal i gymryd rhan mewn profiadau dysgu, a fydd yn caniatáu i bobl ifanc i wireddu eu potensial fel unigolion ac aelodau o grwpiau a chymunedau sydd “wedi eu hymrymuso”.

MANYLEB Y SWYDD

Prif Bwrpas y Rôl

Fel rhan o’r tîm, bydd angen paratoi, cynllunio ac ymgymryd â gwneud gwaith ieuenctid ymhlith pobl ifanc yn Sir Fynwy er mwyn eu caniatáu i ddatblygu yn holistaidd, yn gweithio gyda hwy er mwyn hwyluso eu datblygiad personol, cymdeithasol ac addysgol, fel eu bod yn datblygu eu llais a’u lle yn y gymdeithas a’n gwireddu eu potensial llawn.  

Dyletswyddau

 • Cynllunio, darparu a hwyluso gweithgareddau/prosiectau gwaith ieuenctid  mewn ardal benodol drwy gyfrwng y Gymraeg.
 • Anwytho, cefnogi a goruchwylio gwirfoddolwyr, yn benodol y rhai hynny sydd yn cefnogi Gwaith Ieuenctid yn y Gymraeg. 
 • Chwilio, ymgysylltu a chreu cyfleoedd newydd i weithio gyda phobl ifanc drwy gyfrwng y Gymraeg.
 • Gweithio er mwyn gwella gallu  a hyder y bobl ifanc i gyfathrebu a chymdeithasu yn y Gymraeg, gwneud ffrindiau ar draws grwpiau oedran gwahanol a hyrwyddo gwerth y Gymraeg o ran cael swyddi yn y dyfodol a chylchoedd cymdeithasol.
 • Yn hawdd i bobl ifanc i fynd atoch drwy’r amser, yn eu cefnogi os yw hyn yn briodol.
 • Yn gosod esiampl i bobl ifanc ac aelodau staff, yn annog ymddygiad positif a’n herio annhegwch a rhagfarn.
 • Gweithredu fel eiriolydd ar gyfer pobl ifanc, yn cynrychioli barn a hawliau lle y mae’n briodol ac angenrheidiol o dan gyfarwyddyd y staff.  
 • Sicrhau bod pobl ifanc yn cael mynediad at wybodaeth a chymorth priodol ar faterion sydd yn eu pryderi a’u hannog i ddefnyddio a datblygu eu sgiliau iaith Gymraeg er mwyn rhoi mantais iddynt ym mynd gwaith yn y dyfodol.
 • Hyrwyddo a marchnata gwasanaethau iaith Gymraeg i bobl ifanc, cymunedau ac asiantaethau, a threfnu presenoldeb mewn digwyddiadau cymunedol a rheoli’r defnydd o gyfryngau cymdeithasol drwy gyfrwng y Gymraeg.  
 • Cyfrannu at Gynllun Gwell Gwasanaeth y Gwasanaeth Ieuenctid drwy gofnodi a chasglu gwybodaeth a darparu adroddiadau chwarterol ar gynnydd.
 • Ymgymryd â dyletswyddau gweinyddol angenrheidiol (gan gynnwys trafod arian, cadw cofnodion, cynnal asesiadau risg ac iechyd a diogelwch).
 • Cynnal cofnodion, cofnodi canlyniadau a monitro cynnydd.  
 • Sicrhau bod yr awyrgylch gwaith, gan gynnwys cyfarpar, yn ddiogel, yn cael eu trin â pharch a’n sicrhau nad ydynt yn cael eu cam-drin mewn unrhyw ffordd.
 • Gweithio mewn partneriaeth gyda phobl ifanc, cymunedau ac asiantaethau eraill fel sydd yn briodol a pherthnasol er mwyn creu a datblygu cyfleoedd a gweithgareddau yn unol gyda Gwaith Ieuenctid yng Nghymru: dogfen Egwyddorion a Phwrpas. 
 • Bod yn weithgar wrth chwilio a chymryd rhan mewn hyfforddiant er mwyn datblygu eich gwybodaeth, sgiliau, practis a’ch ymddygiad o ran gwaith ieuenctid.
 • Mynychu a chadeirio unrhyw gyfarfodydd fel sydd angen.
 • Bod yn hyblyg o ran dull, cyflenwi a gweithio oriau anghymdeithasol.
 • Sicrhau bod holl gyfrifoldebau'r Cyngor o ran Cydraddoldeb ac Amrywiaeth yn cael eu gweithredu a’n sicrhau bod canlyniadau'r Gwasanaeth Ieuenctid o ran y Gymraeg yn cael eu sicrhau.
 • Sicrhau eich bod yn cydymffurfio gyda darpariaethau iechyd a diogelwch fel sydd wedi eu manylu ym Mholisi Iechyd a Diogelwch y Cyngor, ac yn sicrhau bod darpariaethau a gwasanaethau i bobl ifanc yn cydymffurfio gyda deddfwriaeth gyfredol. 
 • Cynnal a chydymffurfio gyda darpariaethau statudol Rheoliadau Iechyd a Diogelwch yn y gweithle 1999, Polisi Diogelu ac Amddiffyn Plant Sir Fynwy 2012 ac unrhyw bolisïau perthnasol eraill sydd gan y Cyngor o ran Diogelu Iechyd a Diogelwch.
 • Gweithio gyda’r Swyddog Dynodedig ar gyfer Diogelu/Amddiffyn Plant yn y ffyrdd canlynol: bod yn ymwybodol o bolisi'r Awdurdod Lleol ar Ddiogelu ac Amddiffyn Plant a sicrhau bod yr holl bolisïau a phractis yn unol â Gweithdrefnau Diogelu Plant Cymru Gyfan. Cyfeirio unigolion at Wasanaethau Plant os ydych yn derbyn datgeliad a/neu’n pryderi bod plentyn/person ifanc ‘mewn angen’ neu mewn peryg o niwed sylweddol. Cynnal dogfennaeth gywrain, gyfrinachol a chyfredol yn yr holl achosion sy’n ymwneud â diogelu ac amddiffyn plant.

Os ydych angen unrhyw wybodaeth bellach am y swydd hon, cysylltwch gyda: Josh Klein – [email protected] / 07766094894

Dyddiad Cau: 12pm ar 22/03/2019

 

Gofynnir i chi nodi na allwn dderbyn CV

Gellir llenwi ffurflenni cais ar-lein neu eu lawrlwytho drwy:

http://www.monmouthshire.gov.uk/home/education/jobs-and-employment/how-to-apply-for-council-jobs/