W1siziisimnvbxbpbgvkx3rozw1lx2fzc2v0cy9td3lkzgxll2pwzy9iyw5uzxitzgvmyxvsdc5qcgcixv0

2x Cydlynydd yr Hwb

2x Cydlynydd yr Hwb

Cydlynydd yr Hwb

Oriau: 37.5 awr yr wythnos 

Atebol i: Rheolwr Menter yr Hwb 

Cyflog: £22,500 - £23,600 per annum

Lleoliad: Caerfyrddin, Gorllewin Cymru & Drenewydd, Canolbarth Cymru


Yn ddiweddar, mae Busnes mewn Ffocws wedi sicrhau cyfle newydd a chyffrous i gyflwyno Hwb Menter Busnes Cymru ar gyfer De Orllewin Cymru a fydd yn cefnogi ac yn datblygu entrepreneuriaeth yn y rhanbarth. Cyflwynir yr Hwb ar ran Llywodraeth Cymru (a’i hariannu yn rhannol gan Gronfa Datblygu Rhanbarthol Ewrop), ac rydym yn awyddus i recriwtio Cydlynydd yr Hwb i gefnogi Rheolwr yr Hwb trwy gydlynu gwasanaethau cymorth ar gyfer entrepreneuriaid a gynigir yng nghymuned yr hwb a sicrhau fod cleientiaid yn profi taith cleientiaid di-dor.


Bydd ein hybiau menter yn creu cyfleoedd, yn rhannu gwybodaeth ac yn creu rhwydwaith cefnogi organig sy'n cefnogi twf a datblygiad economaidd pawb sy'n cymryd rhan.


Bydd ar yr ymgeisydd llwyddiannus angen sgiliau rhyngbersonol cryf oherwydd ef neu hi fydd pwynt cyswllt cyntaf yr Hwb. Bydd angen i ddeiliad y swydd allu cyfathrebu’n hyderus, oherwydd bydd angen iddo/iddi sefydlu a chynnal perthnasoedd gwaith effeithiol â phobl ar bob lefel. Rydym yn chwilio am unigolyn sy’n gallu rhoi sylw i fanylion oherwydd bydd ef neu hi yn gyfrifol am weinyddu ac am ddata.

 Mae’r Gymraeg yn hanfodol ar gyfer y swydd hon. Bydd yna deithio rheolaidd ar draws y rhanbarth lleol felly mae trwydded yrru ddilys o’r Deyrnas Unedig a’ch cerbyd eich hun yn hanfodol ar gyfer y swydd hon.

Dyma gyfle gwirioneddol gyffrous i ymuno â Busnes mewn Ffocws. Rydym wedi bod yn darparu cymorth busnes profedig ers dros 30 mlynedd ac mae ein cynllun busnes uchelgeisiol yn dymuno i ni gyflwyno dyfodol cyffrous ar gyfer entrepreneuriaeth yng Nghymru.


Ein pobl yw ein mantais gystadleuol yn Busnes mewn Ffocws ac rydym yn falch ein bod wedi ennill Gwobr Aur Buddsoddwyr mewn Pobl. 

Mae ein tîm yn arbenigwyr yn eu meysydd dewisol ac mae gweithio yn Busnes mewn Ffocws yn golygu eich bod yn gweithio bob dydd gyda phobl sy'n gwneud yr hyn maen nhw'n ei garu a’r hyn maent yn ei wneud yn dda.


Beth fyddwch chi'n ei gael?
- Cyflog cystadleuol
- 25 diwrnod o wyliau blynyddol + 8 diwrnod gŵyl y banc
- Cynllun pensiwn anghyfrannol - Tâl salwch cwmni
- Cynllun Amddiffyn Incwm
- Budd-dal marwolaeth mewn gwasanaeth
- Amgylchedd gweithio egnïol a chefnogol
- Diwylliant dysgu gwych
- Bodlonrwydd o helpu perchnogion busnesau a gwneud gwahaniaeth


Gwnewch gais nawr os ydych yn dymuno ymuno â'n tîm profiadol.

Bydd angen i SWYDDLE dderbyn eich cais erbyn dydd Mercher 9 Ionawr 2019 am 9am. GWasgwch y botwm "Ymgeisio" neu "Gwneud Cais Nawr" er mwyn danfon eich CV neu ffoniwch ni ar 029 2030 2182 am drafodaeth.  

Cynhelir canolfan asesu wythnos sy’n dechrau 14 Ionawr 2019.

Mae Busnes mewn Ffocws yn gyflogwr a darparwr gwasanaeth cyfle cyfartal.