W1siziisimnvbxbpbgvkx3rozw1lx2fzc2v0cy9td3lkzgxll2pwzy9iyw5uzxitzgvmyxvsdc5qcgcixv0

Aelod Anweithredol, Pwyllgor Cynghori Cymru

Aelod Anweithredol, Pwyllgor Cynghori Cymru

 • Lleoliad.

  Unknown

 • Sector.:

  Llywodraeth

 • Teip Swydd.:

  Contract

 • Cyfeirnod Swydd.:

  OfcomPwyllgor

 • Wedi ei Gyhoeddu.:

  3 mis yn ôl

 • Dyddiad Cau.:

  2019-02-24

 • Cleient.:

  #

Aelod Anweithredol, Pwyllgor Cynghori Cymru

Ofcom yw'r rheoleiddiwr annibynnol a'r awdurdod cystadleuaeth ar gyfer y diwydiannau cyfathrebiadau, â chyfrifoldebau am wasanaethau teledu, radio, telathrebu, gwasanaethau cyfathrebiadau di-wifr a gwasanaethau post. Mae Pwyllgor Cynghori Cymru yn rhoi cyngor i Ofcom ynghylch buddiannau a barn pobl sy’n byw yng Nghymru ar yr holl faterion cyfathrebu sydd o fewn cylch gwaith Ofcom.

Mae’r Pwyllgor yn ymdrechu i sicrhau bod gwaith Ofcom yn cael ei weithredu gyda’r dealltwriaeth ehangaf posibl o brofiadau defnyddwyr a dinasyddion yng Nghymru, gan dalu sylw i anghenion unigryw ei thrigolion.

Mae’r pwyllgor yn cwrdd ryw 5 gwaith y flwyddyn a bydd angen i’r holl aelodau ymrwymo i gyfanswm o 12 diwrnod o waith y flwyddyn gydag Ofcom yn talu ffi flynyddol amdano.

Sgiliau angenrheidiol/Profiad

Dylai’r ymgeiswyr allu dangos:

 • Gwybodaeth a/neu brofiad mewn un neu ragor o’r sectorau cyfathrebu a gaiff eu rheoleiddio gan Ofcom
 • Dealltwriaeth o swyddogaeth a chyfrifoldebau Ofcom mewn tirwedd wleidyddol gymhleth
 • Dealltwriaeth o ddatblygiadau yn economi, cymdeithas a diwylliant amrywiol Cymru
 • Y gallu i ddeall a chyfleu anghenion a safbwyntiau amrywiol dinasyddion a defnyddwyr yng Nghymru.
 • Sgiliau cyfathrebu effeithiol a’r gallu i weithio fel rhan o bwyllgor

Mae Ofcom yn gyflogwr cyfle cyfartal. Mae’n dymuno adlewyrchu amrywiaeth cymdeithas gyfoes y DU ac yn ymdrechu i recriwtio cydweithwyr o bob cefndir diwylliannol ac ethnig a’r rheini sydd ag anabledd. Mae Ofcom yn sicrhau cyfweliad i ymgeiswyr anabl sy’n cwrdd y gofynion anghenrheidiol.

Mae’r gallu i siarad Cymraeg yn ddymunol ac rydyn ni’n croesawu ceisiadau Cymraeg.

Mae angen i aelodau i bwyso a mesur yn ofalus i sicrhau na fydd eu lle ar y Pwyllgor hwn yn ymddangos fel pe bai'n gwrthdaro ag unrhyw weithgareddau eraill, yn broffesiynol neu fel arall.

Cyflwyno cais

Am ragor o wybodaeth ewch i ‘Swyddi Gwag’ yn adran Pwyllgor Cynghori Cymru ar wefan Ofcom neu cysylltwch â Liz Nash: [email protected] neu 029 2046 7204

Y dyddiad cau ar gyfer gwneud ceisiadau yw 23.59 ar Ddydd Sul 24 Chwefror 2019

Cynhelir y cyfweliadau yng Nghaerdydd ar Ddydd Iau 21 Mawrth.