W1siziisimnvbxbpbgvkx3rozw1lx2fzc2v0cy9td3lkzgxll2pwzy9iyw5uzxitzgvmyxvsdc5qcgcixv0

Andrew Forde - Youtube a bod yn Gymro

#cymro , #CYMvLLO , #cymraeg
W1siziisijiwmtkvmdivmjivmtevntcvmtmvndu4l0fgie1vbnrhz2uucg5nil0swyjwiiwidgh1bwiilci4mdb4njuwxhuwmdnjil1d

Ar drothwy’r gêm rygbi fawr yn erbyn yr hen elyn, cawn ein hatgoffa pa mor bell gyrhaeddol mae’r gamp (er ymhell o fod yn unigryw ymysg campau Cymru) wrth ddehonglu a thrawsgludo hunaniaeth Cymru i gynulleidfa ehangach.  Enghraifft o sut mae’r diddordeb yn y gêm wedi amlygu’r hunaniaeth hwn yw’r Flogiwr a’r Cymro Cymraeg o Gaerdydd, Andrew Forde, a gafodd sylw yn Wales Online yn ddiweddar am fideo arbennig luniodd yn arddangos doniau’r canolwr Jonathan Davies dros y chwe mlynedd diwethaf, gan gynnwys ei gampau gyda’r Sgarlets, Cymru a’r Llewod. Mae ei sianel Youtube o gyfosodiadau rygbi unigryw wedi codi cynulleidfa o filiynau ar draws y byd ac wedi amlygu hunaniaeth Cymru yn y byd digidol.  Yma mae’n trafod bod yn Gymro Cymraeg o’i safbwynt personol ef a thrafod cael ei adnabod fel “The Welsh guy” ar Youtube. 

Ydych chi’n uniaethu gyda bod yn Gymro? Os felly, gallwch chi esbonio pam?

Dw i bendant yn uniaethu gyda bod yn Gymro. Cefais fy ngeni yng Nghaerdydd ac rwy ohyd wedi teimlo'n Gymraeg. Roedden i'n byw yng Nghymru hyd at 18 oed, ond erbyn heddi rwy'n byw yn Lloegr. Er hyn rwy’n angerddol dros Gymru.  Mae baner Cymru yn fy ystafell wely, i sicrhau mai’r peth cyntaf rwy'n weld wrth i mi godi yn y bore yw'r ddraig goch, er mwyn f’atgoffa i o ble dwi'n dod.

Wrth feddwl am Gymru a’r hunaniaeth Gymraeg, pa ffactorau sy’n dod i flaen eich meddwl?

Wrth feddwl am Gymru un o'r ffactorau blaenllaw sy'n dod i feddwl i yw chwaraeon, ac yn bendant rygbi. Mae'r diwylliant o rygbi yn gwahaniaethu Cymru i wledydd eraill, gwledydd Ewrop yn enwedig ac yn bersonol yn golygu llawer gan ei fod yn fy atgoffa i o amserau boddhaol gyda fy ffrindiau tra’n gwylio buddugoliaethau rygbi yn y gorffennol, yn ogystal â'r ffaith na fyddwn i darlledu fideos rygbi os nad oeddwn i’n Gymro.  Mae diwylliant Cymru hefyd yn unigryw o safbwynt cerddoriaeth, a'r teimlad o ganu caneuon Cymraeg gyda ffrindiau ar ddiwrnod gem rygbi neu hyd yn oed wrth gerdded lawr y stryd yw un o fy hoff deimladau.

Beth fyddai’r un peth y byddwch am ddatgan i’r byd am Gymru?

Byddai'n dweud wrth y byd am yr iaith Gymraeg, wrth bwysleisio ei unigrwydd a'i brydferthwch. Un gair sy’n golygu lot i mi yw'r gair "hiraeth" gan nad oes cyfieithiad Saesneg i'r gair ac mae'n deimlad rwy’n siŵr bod bron pob unigolyn Cymreig wedi ei deimlo pan maent i ffwrdd o Gymru.  Ers symud i Loegr rwyf wedi ei deimlo lawer gwaith ac felly rwy'n gwerthfawrogi pob siawns sydd gen i i fynd nôl.

Gallwch chi feddwl am unrhyw ddigwyddiadau neu sefyllfaeodd o’ch bywyd personol neu deuluol lle y bu bod yn Gymro chwarae rhan bwysig?

Rhywbeth yn bendant sydd wedi fy helpu yw'r ffaith wnes i gwblhau’r Fagloriaeth Gymreig yn yr ysgol. Does ddim cymhwyster tebyg ar gael i ddisgyblion Loegr, ac roedd y cymhwyster wedi caniatáu i mi gyrraedd prifysgol. Os nad oeddwn i'n Gymro, mae'n bosibl ni fyddai wedi cyrraedd prifysgol gan fy mod i heb astudio'r Fagloriaeth Gymreig.

Beth yw eich gallu iaith Gymraeg?

Rwy'n siarad Cymraeg yn aml ac yn rhugl yn yr iaith. Dysgais i Gymraeg wrth fynd i ysgol Cymraeg Ysgol y Wern ac Ysgol Glantaf yng Nghaerdydd.  Nid yw fy rhieni yn gallu siarad yr iaith ond roedden nhw'n teimlo'n gryf y dylwn fynd drwy addysg Gymraeg, ac rwy'n gwerthfawrogi'r ffaith fy mod i'n gallu siarad Cymraeg.

Gallwch chi feddwl am unrhyw ddigwyddiadau neu sefyllfaoedd yn eich bywyd academaidd, personol neu broffessiynol lle bu i’r iaith Gymraeg chwarae rhan arbennig?

Mae’r iaith Gymraeg wedi chwarae rôl bwysig o ran cyfleoedd personol. Er enghraifft, rwyf wedi bod ar raglen rygbi Jonathan lle ges i'r siawns i siarad â'r cyn chwaraewr Gareth Edwards, wrth drafod y cais sgoriodd yn erbyn Seland Newydd yn 1973. Mae rhaglen Jonathan trwy gyfrwng y Gymraeg ac yn sicr heb yr iaith Gymraeg ni fyddai wedi bod yn bosib i mi gael y cyfle hwn i siarad â Gareth Edwards.

Esboniwch eich swydd bresennol, swyddogaeth broffesiynol neu gwmni/sefydliad/brand.

Ar hyn o bryd, rwy'n creu fideos rygbi, ryw fath o 'Rugby Montages' ar YouTube. Rwy’n creu fy fideos ar iMovie ac wedyn yn eu ddarlledu ar YouTube yn syth. Rwy'n anelu i lwytho tua 5 fideo yr wythnos ond mae hyn yn amrywio. Mae'r math o fideos hefyd yn amrywio, weithiau mae'n ffocysu ar un chwaraewr yn unig, neu mae'n gymysg o rywbeth penodol o fewn y gêm, er enghraifft, rwy wedi creu fideo o benderfyniadau mwyaf twp mewn gêm o rygbi.

Sut byddwch chi’n ddweud bod eich brand yn cyfrannu i ddyfodol Cymru/a neu defnydd yr iaith Gymraeg?

I raddau rwy'n cyfrannu at ddyfodol Cymru gan fy mod yn ceisio sicrhau bod y fideos rwy’n gynhyrchu yn arddangos chwaraewyr Cymraeg ifanc.  Enghreifftiau fel y ffaith y creais fideos ar Josh Adams, Tomos Williams a Seb Davies cyn iddyn nhw sefydlu eu gyrfaoedd rygbi cenedlaethol sy’n caniatáu i bobl sydd ddim yn gwylio rygbi rhanbarthol weld pa mor dda yw'r chwaraewyr unigol sydd wedi eu galw i chwarae dros Gymru.

Oes unrhywbeth am eich brand y byddwch yn adnabod fel rhwybeth unigryw i’r Gymraeg neu Gymru?

Ar YouTube rwy'n cael fy ngweld fel "The Welsh guy" gan fy mod i'n ffocysu ar chwaraewyr Cymreig ac mae'n glir bod y ffaith fy mod i'n Gymreig yn fy ngwneud i’n unigryw ar YouTube. Nid oes unrhyw sianelau YouTube tebyg i mi sydd yn Gymreig ac felly mae'n rhywbeth hollol unigryw.  Ond, ar y llaw arall dwi’n cael fy ngweld yn dangos tuedd tuag at chwaraewyr Cymreig gan nifer o fy nhanysgrifwyr.

Beth yw’r prif amcanion neu heriau sy’n wynebu eich cwmni/sefydliad neu ddiwydiant yn y blynyddoedd nesaf?

Fy mhrif amcan yw tyfu’n fwy bob dydd. Yn y misoedd diwethaf rwyf wedi llwyddo i gael tua 1,500 o danysgrifwyr pob mis, a’r amcan yw sicrhau bod y twf hwn yn parhau. Mae'r amcan yn gallu bod yn her oherwydd mae'n gorfodi amserlen gynhyrchiol ac mae angen sicrhau bod y fideo i'r un safon. Mae hefyd risg o redeg mas o syniadau fideos, ac felly mae angen i mi sicrhau bod digon o themáu gen i mewn golwg. Gan fod pwnc y fideos yn amrywio, mae'n gallu bod yn her i sicrhau bod yr un nifer o wylwyr ar bob fideo.

Pa brif neges neu awgrym/dipiau yr hoffech rhoi i ymgeiswyr er mwyn sicrhau swydd gyda’ch cwmni?

Y peth pwysicaf yw sicrhau bod sgiliau golygu da gyda chi. Mae'n broses anodd ac nid yw’n hawdd dysgu ac mae angen bod o safon da er mwyn gallu llwytho fideos yn gyson a sicrhau bod nifer fawr o wylwyr yn eu gwylio. Yn y gorffennol rwy wedi gorfod rhoi llawer o waith tuag at greu ambell fideo sydd heb wneud cystal â rhai eraill ac rwyf wedi sicrhau nad yw hyn yn rhywbeth cyson. Mae hefyd angen bod yn weithredol gyda gwylwyr, ar YouTube neu hyd yn oed cyfrwng cymdeithasol megis Trydar.

Oes unrhyw beth arall yr hoffwch son amdano a fydd o ddiddordeb i ddarllenwyr blog Swyddle?

Ar hyn o bryd, mae gan fy sianel dros 14,000 o danysgrifwyr, yn ogystal â ryw 15 miliwn o edrychiadau ar fy fideos ar y sianel gyfan, gydag dros 1milliwn o edrychiadau ar un fideo. Rwy'n anelu i lwytho nifer o fideos bob wythnos, a byddwn i'n ei werthfawrogi os gall darllenwyr Swyddle wylio fy fideos!